Nyheter i regelverket

  • Du behöver uppfylla rätt antal betesdagar i rätt perioder. Det finns inget krav på sammanhängande betesperiod.
  • Du bestämmer själv när det är lämpligt att djuren är på bete. Reglerna specificerar inte längre undantag.
  • Inga krav på dokumentation eller betesplan. Däremot kan dokumentation underlätta din egen planering och uppföljning, samt vara ett stöd för din redogörelse vid kontroll. OBS! Djurförflyttningar rapporteras och journalförs i vanlig ordning.
  • För kalvar födda under januari (mellersta och södra området) och februari (samtliga områden) ges möjlighet att minska antalet dagar på bete i förhållande till djurens ålder.
  • Definition av betet med fokus på djurens naturliga betesbeteende.

Ny definition

Jordbruksverkets definition lyfter betets betydelse för att tillgodose djurens naturliga betesbeteende:

"Mark med växter som kan betas av djuren och som finns i sådan mängd och kvalitet att det är möjligt för djuren att med ett naturligt betesbeteende kunna beta samtidigt."

Källa: Jordbruksverkets föreskrifter 1 kap. 4 § (SJVFS 2010:15), Saknr L 100:6

Kontroll av bete ingår i djurskyddskontrollen

Betesreglerna ställer inga krav på särskild dokumentation. Däremot kan dokumentation vara till stöd vid kontroll. Du bör bland annat kunna redogöra för:

  • Gårdens planering av betet.
  • Hur du säkerställer att djuren kommer ut på bete i rätt antal dagar i rätt perioder.
  • Att djuren har tillgång till betet minst sex sammanhängande timmar per dygn.
  • Tillgängliga beten och gruppindelning.

OBS! Tidigare undantag för besvärliga förhållanden är borttagna. Planera noga, så att antalet betesdagar uppfylls för rätt djur i rätt perioder.

Om kraven inte uppfylls

Betesreglerna ingår i djurskyddslagstiftningen. Om du inte följer reglerna kan länsstyrelsen vidta olika åtgärder. Betesreglerna ingår inte i tvärvillkoren.

Frågor och svar om nya betesreglerna


Omfattning av bete

Hur många dagar måste djuren vara på bete?
Det beror på vilket område du tillhör och djurets ålder, se karta med betesområden i broschyren Nya betesregler för mjölkgårdar.

Måste djuren ha tillgång till bete hela dygnet?
Nej, kravet är sex timmar i sträck per dygn.

Räcker det att öppna stalldörren?
Nej, du måste se till att djuren kommer ut på betet.

Vad händer om ett djur frivilligt väljer att gå in i stallet?
Det ska ha möjlighet att gå ut igen under minst sex timmar från det att djuret först kom ut på betet.

Måste alla djur vara ute på bete samtidigt?
Nej, det går bra att ha djuren ute i olika grupper.

Ställs det krav på viss betesareal per djur?
Nej, det viktiga är att arealen är tillräcklig för att säkerställa djurens naturliga betesbeteende.

Hur mycket bete ska det vara till djuren?
Det finns inget sådant krav. Däremot ska alla djur i gruppen kunna beta samtidigt.

Vilket fodervärde behöver betet ha?
Det finns inget krav på det, men betet ska genom sin växtlighet och skötsel ge djuren möjlighet till ett naturligt betesbeteende.

Måste betet vara grönt?
Nej, vädrets variation gör det naturligt att betet periodvis gulnar och avtar i tillväxt under säsongen.

Räcker det med rastbete?
Ja, förutsatt att kravet på naturligt betes beteende uppfylls.

Ungdjur på bete


Behöver alla ungdjur vara på bete?

Nej, inte djur som är födda i mars eller senare under innevarande år.

Behöver även kalvar vara på bete?
Nej, men att släppa sent födda djur, medan de ännu är kalvar, lite tidigare ökar din beredskap för olämpligt väder och oförutsedda händelser.

När blir kalven ett ungdjur?
Djuret räknas som ungdjur från sex månaders ålder. Exempel: En kalv som föds den 1 januari blir ett ungdjur den 2 juli. 

Vad gäller för ungdjur födda i december?
Se karta med betesområden i broschyren Nya betesregler för mjölkgårdar

Vad gäller för ungdjur födda i januari?
Se karta med betesområden i broschyren Nya betesregler för mjölkgårdar. I södra och mellersta området får du minska ungdjurets antal dagar på bete i förhållande till djurets födelsetid i månaden.

Vad gäller för ungdjur födda i februari?
Se karta med betesområden i broschyren Nya betesregler för mjölkgårdar. I hela landet får du minska ungdjurets antal dagar på bete i förhållande till djurets födelsetid i månaden.

Får jag pausa betet för ungdjuren?
Ja, men totala antalet dagar inom respektive datumintervall måste uppfyllas. Släpp gärna djuren tidigt så att du är säker på att djuren kan hållas ute de antal dagar som krävs.

Hänsyn till djur och marker


Får jag pausa betet för att motverka slitage på marken?

Får jag hålla djuren inomhus för att skydda dem mot mygg och knott?
Får jag hålla djuren inne om de hotas eller stressas av rovdjur?
Får jag ha djuren inne av andra orsaker?
Svar till ovanstående frågor: Ja, det finns inte längre krav på sammanhängande betestid och därför inte heller några särskilda undantagsregler om när du får hålla djuren inne från betet. Du är
ansvarig för att antalet dagar uppfylls.

Dokumentation och kontroll


Behöver jag dokumentera betet? 
Nej, däremot kan dokumentation underlätta din egen planering och uppföljning, samt vara ett stöd för din redogörelse vid kontroll.

Klarar jag kontrollen utan dokumentation?
Du måste kunna redogöra för hur du följer reglerna. Dokumentation är inget krav, men kan vara till stöd vid kontroll.

Vad händer om jag inte uppfyller kraven?
Betesreglerna ingår i djurskyddslagstiftningen. Om du inte följer reglerna kan länsstyrelsen vidta olika åtgärder. Betesreglerna ingår inte i tvärvillkoren. Certifieringar samt mejeriernas kvalitets program och leveransvillkor kan innehålla ytterligare regler avseende betet.

Betesreglerna i sin helhet finns på Jordbruksverkets hemsida.

Ladda ner denna information som pdf: Nya betesregler för mjölkgårdar.