Om Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK, är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag och har som målsättning att genom skadeförebyggande verksamhet minska brandskadorna i lantbruket. LRF är en intressent i LBK och har för närvarande ordförandeposten genom Anders Danielson. LBK bildades 1947.

LBK:s arbetsutskott

Arbetsutskottet svarar för den löpande verksamheten under året. Ordförande är Anders Danielson, LRF. Vice ordförande är Stefan Magnusson, Dina försäkringar AB. Ledamöter är Anna Nordblad, Länsstyrelsen i Örebro län och Johan Listmark, Länsförsäkringar AB. Sekreterare Björn Björkman. Leif Mårtensson Länsförsäkringar AB är adjungerad till arbetsutskottet.

LBK:s verksamhet

LBK utarbetar rekommendationer som ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. LBK arbetar också med information, utbildning och upplysning samt utfärdar godkännanden för såväl säkerhetsutrustning som brandfarliga anordningar inom lantbruket. LBK initierar även forskningsinsatser. På grund av de speciella brandrisker som finns inom lantbruket kan LBK:s rekommendationer i vissa fall gå längre än kraven från respektive myndighet.

Kommittén, som är LBK:s beslutande organ, har till sitt förfogande för den löpande verksamheten ett arbetsutskott och ett tekniskt utskott. Verksamheten inom kommittén bedrivs och samordnas genom LBK:s kansli och sekreterare på Brandskyddsföreningen. Åtgärder för att förebygga brand finns i LBK:s rekommendationer. Dessa grundas på forskningsprojekt kring lantbruksbränder som genomfördes under 1980- och 90-talen av lantbrukets forskningsinstitutioner med stöd av Brandforsk.

Denna forskningsinsats har betytt mycket för LBK:s olika rekommendationer som idag är något av ett fullsortiment inom brandskadeförebyggande åtgärder i lantbruket. De utgör en branschpraxis och betraktas som vägledande vid brandsyn, djurskyddsgranskning, besiktning, rådgivning och projektering.

LBK:s rekommendationer och övrig information finns samlade i LBK-pärmen. Materialet uppdateras kontinuerligt och når med årliga utskick de 700 pärminnehavarna som finns bland LBK:s intressenter och närstående organisationer.

LBK bedriver även ett brett samarbete med övriga nordiska länder på lantbruksområdet.

Anders Drottja, 08-787 50 10 anders.drottja@lrf.se

LÄS MER: Riskhantering avseende brand vid skogsarbete - branschgemensamma riktlinjer (pdf)