Att utveckla och behålla sin personal är en av drivkrafterna bakom Mycklinge Lantbruks leanarbete. Personal som är engagerad och delaktig i utvecklingen bidrar till bättre lönsamhet och säkerställer kvaliteten.
Synen på människan är en av grundbultarna i leanfilosofin. Om inte ledningen får med sig personalen i arbetet med lean kan det aldrig fungera. Det handlar om förtroende, kultur och beteende.

- Spelreglerna är satta, alla ska få komma till tals. Men det kan ju ckså bli jobbigt när man blir tvungen att granska verksamheten i grunden. Problemen uppstår ju ofta för att det inte finns organisatoriska förutsättningar att skapa system där det är ”lätt att göra rätt”, säger Johan Eriksson, en av fyra ägare till Mycklinge Lantbruk.

Eliminera, skapa, involvera

Mycklinge Lantbruk är en relativt stor arbetsplats med cirka 1700 suggor och 16 anställda fördelat på två bolag. Efter bara tolv månader har de kommit långt i sitt leanarbete. Besluten som tas bottnar i leans grundbultar: att eliminera förluster och slöseri, skapa robusta system och involvera alla medarbetare.

Investera i robusta system

Förutom tavlorna med värdegrund, målbild och visioner som sitter uppsatta på flera ställen i byggnaderna återkommer Johan Eriksson flera gånger till idén om att motverka ekonomiskt och tidsmässigt slöseri genom att bygga robusta system. Det handlar om allt från bra logistik för dokument och bokföring till att ha en pålitlig maskinpark.

- Att göra investeringar kan upplevas som att man drar på sig stora månadskostnader men att skapa pålitliga system i företaget gör också att man säkrar in riskerna. Ta utgödslingen som exempel, förut ägnade vi mycket tid åt att laga och byta rep, nu har vi investerat och behöver aldrig vara där, säger Johan.

Att ta bort personberoendet i företaget är också en viktig del i skapandet av robusta system. Företaget får inte stå och falla på att enskilda personer ska hinna laga både kopieringsmaskiner och traktorer.

- Jag trivs som bäst när jag kan vakna på morgonen och veta att dagen inte kommer att innehålla massor av oförutsedda händelser som beror på dålig planering eller bristande underhåll, säger Johan.

Djurskötare tar täten

På Mycklinge har man haft mycket hjälp av djurskötaren Anna Jonsson. Hon har tidigare arbetat med lean på mjölkgård och har tagit med sig filosofin till sin nya arbetsgivare. Tavlorna och lapparna i förråd och på kärl är till stor del Annas förtjänst. Det är hon som märker upp och sorterar.

- Det har varit väldigt bra att ha någon med sig från början i det här som förstår tänket och redan från start kan se nyttan med lean, säger Johan Eriksson.