Markägare, arrendatorer och företagare inom de gröna näringarna ställs ofta inför juridiska frågeställningar och löper stor risk att hamna i tvister med myndigheter, företag och privatpersoner.

Att driva en tvist kräver både kunskap, tid och pengar. Försäkringen LRF Juridikhjälpen har tagits fram för att du snabbt, enkelt och till en rimlig kostnad ska få professionell hjälp att hantera såväl juridiska frågeställningar som tvister som rör ditt företag. Och att du inte ska behöva stå ensam i sådana fall!

Det här innehåller LRF Juridikhjälpen


1. Juridisk rådgivning
, 10 timmar per försäkringsperiod (värde upp till 16 000 kr exklusive moms)

Du får snabbt svar på frågor via telefon som rör ditt företagande och din familjerättsliga situation av juridikexperter från LRF Konsult. Du kan till exempel få hjälp att reda ut vilket handlingsutrymme du har efter ett myndighetsbeslut. Genom att kontakta en juridisk rådgivare i ett tidigt skede kan du undvika en tvist längre fram eller åtminstone minimera konsekvenserna av den.

2. Tvisteförsäkring, upp till 200 000 kronor per tvist och högst 600 000 kronor under samma försäkringsperiod (värde upp till 600 000 kr exklusive moms)

När du hamnar i en tvist med en privatperson, företagare eller myndighet får du hjälp av ett juridiskt ombud från LRF Konsult, eller annat juridiskt ombud, som företräder dig. Försäkringen täcker nödvändiga och skäliga kostnader som du inte kan få betalda av staten, motpart eller genom annan försäkring, och som kan prövas av myndighet eller domstol i Sverige. Försäkringen omfattar tvister som uppkommit efter försäkringens tecknande.

3. Krishantering, 10 samtalstimmar per försäkringsperiod (värde upp till 10 000 kr exklusive moms)

Försäkringen erbjuder även samtalsstöd hos legitimerad psykolog eller terapeut vid tvister som rör djurskydd vid tillstånd, föreläggande, förbud och omhändertagande. Gäller både dig, familjemedlemmar och anställda.

Premie och värde

Premien är 3 350 kronor per år och företag. Juridisk rådgivning och Krishantering har ingen självrisk. Tvisteförsäkringen har en självrisk på 5 000 kronor per tvist. Värdet för försäkringens tjänster kan uppgå till så mycket som 626 000 kronor, exklusive moms, per år.

Vem kan köpa LRF Juridikhjälpen?

Försäkringen kan köpas av företagarmedlemmar i LRF. 

De här områdena täcker försäkringen

Juridisk rådgivning – per telefon

 • Affärsavtal och köprätt
 • Anläggningar
 • Arrende- och hyresavtal
 • Biotopskydd
 • Djurskydd
 • Elanläggningar
 • Familjerätt
 • Fastighetsbildning
 • Förvaltning av samfälligheter
 • Järnväg
 • Ledningsrätt
 • Markintrång
 • Miljöskydd, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet
 • Natur- och kulturreservat
 • Plan och bygglov
 • Skogsvård och avverkning
 • Tillståndsfrågor
 • Vatten- och strandskydd

Tvisteförsäkring – ombudshjälp vid tvist

 • Anläggningar
 • Arrende- och hyresavtal
 • Djurskydd*
 • Elanläggningar
 • Fastighetsbildning
 • Förvaltning av samfälligheter
 • Jordförvärv
 • Järnväg
 • Ledningsrätt
 • Markintrång
 • Miljöskydd, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet
 • Mineral
 • Plan- och bygglov
 • Skogsvård och avverkning
 • Väganläggning

*Vid tvist rörande djurskydd gäller försäkringen endast för en (1) skada per försäkringsperiod om högst 200 000 kr.

Obs! Försäkringen omfattar inte skatte- och straffrättsliga frågor. Den omfattar inte heller upprättande av juridiska avtal.

Försäkringsgivare är LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer 516401-8383.