Fullvärde

Med fullvärdesförsäkring menas att det inte sätts något fast värdebelopp på byggnaden när försäkringen tecknas. Byggnaden värderas istället till marknadsvärdet vid en eventuell skada.

Första risk

Vid förstariskförsäkring är egendomen försäkrad till ett valt belopp som framgår av försäkringsbrevet. Om en skada inträffar är det just det valda beloppet som maximalt kan betalas ut.

Fast egendom

Begreppet fast egendom förklaras i 1 kap. 1 § jordabalken. Där anges att fast egendom är jord.

Med jord menas de delar av jordytan som ingår i det svenska territoriet. Även träd, växter, vattentäckta områden, luftrummet ovan marken och det som finns under jordytan ingår i begreppet jord. Fast egendom kan dels syfta på ett konkret fysiskt objekt och dels äganderätt till ett sådant objekt (t ex bostadslägenheter).

Till fast egendom räknas också tillbehör till fastighet, se andra kapitlet i Jordabalken. Några exempel är:

 • Byggnad (inkl. lekstuga)
 • Växthus, uthus eller annan anläggning
 • El, vatten och avlopp
 • Stängsel
 • Flaggstång med lina
 • Buskar och träd
 • Brevlåda
 • Soptunna
 • Oljetank
 • Friggebod
 • Grindar

Lös egendom

Lös egendom är egendom som inte är jord. Lös egendom innefattar till exempel

 • Allt som räknas som lösöre, dvs lösa saker som t ex bilar, möbler, pengar
 • Vissa saker som rent fysiskt inte är lösa, till exempel hus på annans grund
 • Begränsade rättigheter som hör till fast egendom, som hyres- eller panträtt (dock inte servitut, detta räknas som ett tillbehör till en fast egendom)
 • Tillgångar utan egentliga fysiska egenskaper, exempelvis värdepapper
 • Immaterialrättigheter, till exempel patent eller upphovrätter

Du väljer själv försäkringsbelopp för din lösa egendom. Det belopp du väljer skall motsvara marknadsvärdet av det du vill försäkra, det vill säga hela ditt lösa bohag. Det är viktigt att du väljer rätt belopp. Om du är överförsäkrad betalar du för högt pris i onödan (du får inte ut mer ersättning vid en eventuell skada), och om du är underförsäkrad riskerar du att få sänkt ersättning vid en skada, även vid mindre skador