Försäkra till rätt belopp

Din egendom kan antingen ”fullvärdeförsäkras” eller ”förstariskförsäkras”.

Fullvärde

Med fullvärdesförsäkring menas att det inte sätts något fast värdebelopp på byggnaden när försäkringen tecknas. Byggnaden värderas istället till marknadsvärdet vid en eventuell skada.

Det är dock viktigt att känna till att försäkringsbolaget kan minska ersättningsbeloppet både genom åldersavdrag och genom andra skadevärderingsregler. Ersättningsbeloppet kan också minskas om du inte uppfyllt eller har brustit i aktsamhetskraven. Allt det här framgår av försäkringsvillkoren. I princip kommer du aldrig att få full ersättning om du har en fullvärdesförsäkring. Du kommer alltid att få betala en viss del själv. Ordet fullvärde kan därför tyckas lova mer än vad det egentligen gör.

Om du vill vara säker på att få ett visst belopp i samband med en eventuell skada ska du istället teckna en förstariskförsäkring.

Första risk

Vid förstariskförsäkring är egendomen försäkrad till ett valt belopp som framgår av försäkringsbrevet. Om en skada inträffar är det just det beloppet som betalas ut.

Förstariskförsäkring tecknas ofta för byggnader som inte har för avsikt att återuppföras eller då en mindre byggnad kommer att återuppföras.

Har du ett gammalt hus utan större värde?

Då kan det förekomma att försäkringsbolaget eller du själv väljer så kallad första risk, det vill säga att de sätter ett visst högsta belopp som kan betalas vid skada.

Merkostnader för myndighetskrav

Se till att din försäkring täcker merkostnader för myndighetsbeslut eller för byggande enligt gällande normer. Det kan till exempel gälla anpassning till brandskyddsnormer, handikappnormer, energihushållningsnormer, krav på sophantering eller arbetsmiljö. I vissa fall finns möjlighet att mot en tilläggspremie öka beloppet vad gäller myndighetskrav.

Underförsäkrad respektive överförsäkrad

Du väljer själv försäkringsbelopp för din lösa egendom (även för fast egendom i vissa fall). Det belopp du väljer skall motsvara marknadsvärdet av det du vill försäkra. Det är viktigt att du väljer rätt belopp. Om du är överförsäkrad betalar du för högt pris i onödan (du får inte ut mer ersättning vid en eventuell skada), och om du är underförsäkrad riskerar du att få sänkt ersättning vid en skada, även vid mindre skador.

En bra dokumentation kan förenkla de flesta försäkringsärenden. I samband med att du fotograferar och upprättar en förteckning över vad som ingår i egendomen kan det också vara lämpligt att fundera över vad de olika sakerna är värda.

Dubbelförsäkrad

Om du försäkrar dig mot samma typer av skador samtidigt i två olika försäkringsbolag samtidigt, så blir du dubbelförsäkrad. Det kan till exempel hända om du tecknar en ny försäkring och glömmer säga upp din gamla. På de flesta skadeförsäkringar som t ex lantbruksförsäkring, bilförsäkring och båtförsäkring så innebär dubbelförsäkringen inte att du får dubbel ersättning, Du betalar bara dubbel avgift.

På flera olycksfalls- och andra personförsäkringar kan du emellertid ibland få ersättning från flera försäkringar för en och samma försäkringsgilla skada.