Hur lång är uppsägningstiden om jag har ett muntligt avtal om upplåtelse av åker och betesmark?

Svar: När det gäller jordbruksarrende så säger lagen att det måste vara skriftligt för att lagen skall gälla. Om det då är muntligt avtal gäller inte Jordabalkens regler om  arrende. Den uppsägningstid som gäller är den ni har avtalat. Har ni inte avtalat någon uppsägningstid så finna ingen sådan. Samma gäller för andra regler också.

Alltså: Ha alltid skriftliga avtal.

När är det ett sidoarrende och när är det ett gårdsarrende?

Svar: Ett jordbruksarrende är antingen ett sidoarrende eller ett gårdsarrende. Eftersom det är förenat med lite olika lagstiftning är det viktigt att veta vad man har. Ett gårdsarrende är det om bostad ingår i arrendeupplåtelsen. Allt annat är sidoarrende.

När har arrendatorn besittningsskydd/förlängningsrätt vid jordbruksarrende?

Svar: Vid jordbruksarrende så är det alltid besittningsskydd/förlängningsrätt vid samtliga gårdsarrenden samt alla sidoarrenden där avtalstiden är mer än ett år.

Hur lång uppsägningstid är det vid jordbruksarrende?

Svar: För alla avtal på ett år eller längre finns en lagstadgad uppsägningstid. För avtal på fem år eller längre är uppsägningstiden 12 månader och i övriga fall 8 månader. För avtal under ett år finns ingen uppsägningstid enligt lagen.

När har arrendatorn förköpsrätt?

Svar: Arrendatorn har förköpsrätt vid gårdsarrende samt om arrendatorn också lämnat in en intresseanmälan om förköpsrätt. Det finns undantag till detta så kontakta LRF Konsults arrendespecialist vid varje enskilt fall.

Vad innebär det att arrendatorn har förköpsrätt?

Svar: Arrendatorns förköpsrätt innebär att han/hon på samma villkor som någon annan har förtur att förvärva arrendestället i det fall som ”Lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället” gäller.

När ska arrendeavgiften vid jordbruksarrende betalas?

Svar: Om parterna inte avtalat annat ska arrendeavgiften betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång.

Måste ett arrendeavtal bevittnas?

Svar: Numera behöver ett arrendeavtal inte bevittnas.

Vad är syn och avräkning vid jordbruksarrende?

Svar: Eftersom en arrendator har underhållsskyldighet på arrendestället bör man fastställa underhållsskicket vid tillträdet för att kunna se hur han/hon underhåller arrendestället under arrendeperioden. Vid arrendets upphörande gör man en ny syn och kan då se hur underhållsskicket har förändrats. Denna förändring regleras sedan ekonomiskt via en avräkning.

Vad är ett bostadsarrende?

Svar: Bostadsarrende innebär att man upplåter mark till någon annan person som på denna mark äger en bostadsbyggnad. Oftast är det fråga om fritidshus men numera finns även många permanenthus. I Sverige finns upp mot 100 000 sådana upplåtelser oftast på privatägd mark.

Om du funderar på reglerna kontakta LRF Konsults arrendespecialister.