I tidningen Land Lantbruk publiceras svar på allmänjuridiska frågor varannan vecka. Du som är LRF-medlem har möjlighet att ställa frågor till LRF Konsults experter via formuläret här på sidan. Det är dock inte säkert att alla frågor kan besvaras i Land Lantbruk, men vi tar med så många som det är möjligt.

Var uppmärksam på att svaren på att frågorna utgår från frågeställarens situation och är sannolikt inte direkt tillämpbara på din egen situation. LRF Konsult tar inget ansvar för din tolkning av dessa svar. Om du har frågor eller känner dig osäker kan du få rådgivning från LRF Konsult.
Denna rådgivning är dock inte kostnadsfri.


Flytt av samfälld väg

Fråga: Vi bor på en gård. Mellan vårt hus och ladugård finns en samfälld väg. Under senare år har vägen av olika anledningar kommit att trafikeras mycket hårdare än förut. Eftersom det bara är ca två meter mellan vägen och vår ladugård ställer det till bekymmer för oss. Kan vi göra något för att få vägen flyttad?

Läs mer

God man och fastighetsförsäljning

Fråga: Jag är spekulant på en fastighet som ägs av äldre herre som jag vet är ganska skröplig. Han har en god man som håller i försäljningen. Finns det risk att mitt köp kan ifrågasättas?

Läs mer

Fel på traktor
Fråga: Jag har köpt en begagnad traktor som jag inte alls är nöjd med. Den har krånglat på olika sätt från dag ett och nu vill jag helst av allt låta köpet gå tillbaka. Har jag rätt att kräva det?
Läs mer

Bygdemedel
Fråga: Jag har en fastighet vid en älv där jag vet att det finns en gammal vattendom om bygdemedel. Jag och mina grannar i byn vill veta lite mer om vad bygdemedlen kan användas till och hur man söker ersättning?
Läs mer

Hävd
Fråga: Man hör ibland att någon har en nyttjanderätt som grundar sig på ”hävd”. Vad betyder det egentligen? Man kan väl inte bara börja använda någon annans mark utan lov och sedan hänvisa till hävd?
Läs mer

Olovlig avverkning
Det är någon som utan lov har avverkat på min fastighet. Har jag någon möjlighet att få ersättning för det och vart vänder jag mig i så fall. Är det en polisanmälan som gäller?
Läs mer

Upphävande av servitut
Det finns ett gammalt servitut som belastar min fastighet. Hur gör jag för att få bort det?
Läs mer

Hyra på lantbruk
Jag undrar om jag kan hyra ut en arbetarbostad på mitt lantbruk utan att det blir besittningsskydd för hyresgästen?
Läs mer

Arrende vid konkurs
En gård i min by ska säljas av kronofogden, för ägaren har gått i konkurs. Jag är intresserad av att köpa den, men då vill jag veta att jag själv får bruka marken. Det finns en arrendator på gården idag. Försvinner arrendeavtalet automatiskt när jordägaren går i konkurs?
Läs mer

Bostadsarrende
Kan man säga upp ett 49-årigt bostadsarrende? Det är ca 10 år kvar på arrendet. Idag är det inte den arrendator som står på kontraktet som bor på arrendestället, utan en särbo till arrendatorn. Fastigheten där arrendet finns har också bytt ägare. När avtalet skrevs mådde dåvarande fastighetsägaren psykiskt dåligt.
Läs mer

Privat vägförening
Jag bor i ett område där det finns både jordbruk och fritidshus. Vi bildade en vägförening för några år sedan och det har alltid fungerat bra. Medlemmarna betalar sin avgift och vi hjälps åt med att underhålla vägen. Nu har det kommit en ny ägare till en av fastigheterna i området. Den nye ägaren vägrar att betala avgiften och säger att vi inte kan tvinga honom till det. Kan vi skicka räkningen vidare till kronofogden, eller vad är det som gäller?
Läs mer

Fullmakt
Min mamma är över åttio år och börjar bli ordentligt glömsk och förvirrad. Igår fick jag veta att hon har skrivit fullmakt åt min bror så att han ska få sköta alla hennes affärer. Det gör mig orolig. Hur vet vi andra syskon att det vår bror gör verkligen stämmer med mammas vilja? Är en sådan fullmakt ens giltig?
Läs mer

Gårdsstöd 2015
På min gård har jag ridhus och ridbanor. Jag har hört att det har kommit nya regler som gör att jag inte längre kan få gårdsstöd på grund av detta. Stämmer det?
Läs mer

Förvärvstillstånd
Jag funderar på att köpa en lantbruksfastighet och undrar hur det fungerar med förvärvstillstånd och sådant. Behöver man alltid förvärvstillstånd och när söker man det i så fall - före eller efter köpet?
Läs mer

Snö på taket
Om taket på ladugården rasar in på grund av snön. Är det arrendatorns eller jordägarens ansvar?
Läs mer

Markavvattning
Jag undrar kort och gott när det behövs tillstånd för dikning?
Läs mer

Undvik livslånga avtal
Min familj står inför ett generationsskifte och vi är alla överens om att jag kommer att ta över gården, men vi vill att mamma och pappa ska få bo kvar på fastigheten livet ut, eller så länge de önskar. Hur skriver vi ett sådant avtal?
Läs mer

Förtida uppsägning
Kan ett jordbruksarrende sägas upp i förtid?
Läs mer

Intrångsersättning
Jag är i förhandling med Trafikverket om intrångsersättning för att min mark tas i anspråk för ett motorvägsbygge. Förhandlingen har pågått i två års tid och motorvägen öppnas för trafik nu i december. Jag undrar vad som händer om förhandlingarna avbryts och jag vägrar att ta emot ersättningen. Kan frågan om ersättning läggas på is och tas upp om några år när synen på intrång eventuellt har förändrats?
Läs mer

Allmänna färdselservitut
Jag läste om Mark- och miljödomstolens dom i ett fall där en skogsägare i Marks kommun fick sitt vägservitut upprivet. Vilken betydelse kommer domen att få för oss skogsägare?
Läs mer

Strandrätt
En fritidshusägare har brygga, båthus och en badtunna på min mark. Kort sagt använder han min mark som om det var hans egen. Han hävdar att han har ”strandrätt”. Finns det någon sådan rätt och vad innebär den i så fall?
Läs mer

Följdfråga färdselservitut
Jag läste din krönika om domen kring virkestransporter med stora maskiner över annans mark nyligen. I slutat av krönikan skriver du om att man kan tvinga fram rätten att köra över annans mark om man inte blir överens. Jag är tacksam om du kan reda ut hur det fungerar.
Läs mer

Timmertransport på enskild väg
Jag har läst din tolkning av Mark- och miljööverdomstolens dom om skogsägares rätt att transportera timmer på annans mark. Jag är revisor i en samfällighetsförening som förvaltar vägar. Vägarna är till både för de som har fritidsfastigheter inom föreningens område och för boende utanför föreningen som behöver vägen för att nå sina fastigheter. Alla betalar en lika stor årlig avgift.
Läs mer

Upprivet vägservitut
Jag läste om Mark- och miljödomstolens dom i ett fall där en skogsägare i Marks kommun fick sitt vägservitut upprivet. Vilken betydelse kommer domen att få för oss skogsägare?
Läs mer

Hyra eller arrende
Jag är delägare i en jordbruksfastighet där vi har en del fritidshus som hyrs ut. Vi håller på att se över våra hyresavtal och undrar över en konkret fråga. Vi har skriftliga avtal där vi benämner det ”hyresavtal”. Vad är det för skillnad på hyra och arrende? Har det någon betydelse vilket begrepp vi använder?
Läs mer

Ansvar för träd på arrendetomt
Jag arrenderar ut mark för ett antal fritidshus och börjar oroa mig för vissa av träden i området. En del av arrendatorerna är inte särskilt intresserade av att jag ska komma och avverka. De vill sköta sin tomt själva. Men vad händer om ett träd faller och skadar ett av husen. Vem ansvarar för det i så fall?
Läs mer

Industritillbehör
Jag har just köpt en jordbruksfastighet. Han som säljer fastigheten driver något slags snickeri i en av byggnaderna och när jag tittade på fastigheten fanns där en hel del olika maskiner. Nu vet jag att han håller på att städa bort det mesta och jag börjar undra vad det egentligen är som ingår i mitt köp.
Läs mer

Knivlagen
Det händer att jag har med mig kniv i bilen, eftersom kniven kan behövas som verktyg. Nu har jag läst att det kan vara brottsligt. Vad gäller?
Läs mer

Bildande av samfällighetsförening
Jag undrar hur det går till att anta stadgar för och att registrera en gammal bysamfällighet hos lantmäteriet. Måste man t.ex. ha två möten före anmälan om registrering?
Läs mer

Gemensam täkt för husbehov
Vid laga skifte avsattes här i socknen områden för gårdarnas husbehov av kalksten och grus. Det är inga samfälligheter utan varje fastighet har sin lilla specifika markbit som är inskriven på varje fastighet. På ett område är det cirka ett hundratal lotter – allt från bara cirka 100 kvm till nästan 1 000 kvm.

Kan detta anses som täktverksamhet som ska regleras genom Miljöbalken? Måste man anmäla för samråd till länsstyrelsen för att hämta ett lass grus? Måste man ha dispens när området klassas som naturreservat? Har markägarna möjlighet att få ekonomisk kompensation om husbehovstäkterna i så fall inte kan nyttjas?
Läs mer

Vilken rätt ger allemansrätten?
Jag undrar vilken rätt andra människor har att nyttja min mark med stöd av allemansrätten.
Läs mer

Vad får hantverkartjänsten kosta?
Jag anlitade en hantverkare för att göra en del ombyggnader i min ladugård. När vi pratade på telefon första gången sa han att det skulle kosta mellan 40 000 och 50 000 kr. Nu har jag fått slutfakturan och det blev ungefär dubbelt så dyrt. Måste jag betala?
Läs mer

Upplag på egen mark
Jag har rätt stora mängder schaktmassor över efter ett bygge på min fastighet. Jag har själv utrymme att lägga upp dem på min egen mark. Är det fritt fram att göra det, eller finns det några särskilda regler att tänka på?
Läs mer

Uthyrning av egen bostad
Jag undrar vad den nya lagen om uthyrning av egen bostad innebär? Vad är det för skillnad mot förut?
Läs mer

Konkurs och arrende
Jag har ett femårigt jordbruksarrende och undrar vad som händer med det om jordägare skulle gå i konkurs?
Läs mer

Muntligt arrende
Varför talas det ibland om muntliga arrenden? Måste inte ett arrendeavtal vara skriftligt?
Läs mer

Varför ska man gifta sig?
När det nu finns sambolag, samboavtal och testamente; spelar det då egentligen någon roll rent juridiskt om man är sambo eller gift?
Läs mer

Är ordföranden jävig?
Jag är medlem i en samfällighetsförening som förvaltar en hel del mark. Därför händer det mycket och det blir många frågor att ta ställning till. Problemet är att vår ordförande inte bara är ordförande i samfällighetsföreningen, utan han är aktiv i en mängd olika sammanslutningar på orten. Vi andra börjar känna att han sitter på flera stolar samtidigt och att han tar beslut utan att fråga vare sig styrelsen eller stämman. Vad kan vi göra?
Läs mer

Nytt avgörande om servitut
Jag har styckat av och sålt en fritidshusfastighet från min jordbruksfastighet. Familjen som bor i huset vill gärna ha större tomt och jag har ingenting emot att de använder en bit av min mark. Hur löser vi det på ett sätt så det blir giltigt även om jag säljer min fastighet? Fritidshusägarna har föreslagit ett servitut. Är det en bra lösning?
Läs mer

Konkurs och arrende
Jag har ett femårigt jordbruksarrende och undrar vad som händer med det om jordägare skulle gå i konkurs?
Läs mer