Svar: I reglerna om bostadsarrenden finns konstigt nog inga bestämmelser om träd. Vi får gå till andra bestämmelser om fast och lös egendom, om skadeståndsansvar och inte minst till det enskilda arrendeavtalet för att hitta svaret på din fråga.

Först och främst är det avgörande vem som äger trädet. 
Träd som arrendatorn, eller någon tidigare arrendator, har planterat är lös egendom som tillhör arrendatorn.
Sådana träd varken behöver eller får du som markägare avverka och det är inte heller ditt ansvar om trädet skulle falla och orsaka skada.

Träd som fanns när arrendeavtalet skrevs, eller som har växt upp där av sig självt, är däremot del av fastigheten och det betyder att det är du som äger trädet.

Men, arrende är en totalnyttjanderätt och du som markägare har inte har någon rätt att tillträda tomten annat än för besiktning. Därför kan du inte gå in på tomten och avverka ett träd utan att ha arrendatorns samtycke till det.
Arrendatorn för sin del kan inte heller avverka trädet utan samtycke från dig, eftersom trädet är din egendom.

Om det inte står någonting alls i arrendeavtalet om träd, kan det alltså vara svårt att avgöra i vilka fall du får lov att avverka utan samtycke och i vilka fall du är tvungen att avverka. Om ett träd faller och skadar arrendatorns byggnad skulle du sannolikt bli skadeståndsansvarig för det om orsaken var att trädet var gammalt eller lutade på ett farligt sätt. Därför skulle jag säga att du har både rätt och skyldighet att ta bort farliga träd, men att du ska samråda med arrendatorn först.

Om arrendatorn skulle neka dig att ta bort trädet faller ansvaret för skada på honom själv. Skulle det finnas ett villkor i arrendeavtalen om att det är arrendatorn som har rätt att avverka träd på tomten innebär det att ansvaret för farliga träd är arrendatorns och inte ditt. Det är en klar fördel att skriva in i arrendeavtalet vad som ska gälla angående avverkning. 
Hur villkoret ska se ut beror t.ex. på områdets karaktär, men tänk på att reglera såväl rätt som skyldighet, ansvar för kostnader och ansvar för eventuell skada.