Svar: För samfällighetsföreningar finns ett helt batteri av regler både i lagen om förvaltning av samfälligheter och i lagen om ekonomiska föreningar som styr föreningens organisation med mera. Dessutom har föreningen stadgar som också avgör vad föreningen får ägna sig åt och vem som kan besluta om vad.

Ert problem berör två juridiska frågor. Dels om ordföranden är jävig, dels om han överskrider sin befogenhet genom att ta egna beslut.

En styrelseledamot är jävig om han befattar sig med en fråga där han själv har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens. Därför får ordföranden inte vara med och besluta om avtal mellan honom själv och föreningen, eller mellan föreningen och någon annan part som han har intressegemenskap med.

När det kommer till frågan om ordföranden får ta egna beslut så innebär själva ordförandeskapet i sig inte att ordföranden t.ex. kan ingå avtal för föreningens räkning. Däremot är det vanligt att ordföranden också har utsetts till firmatecknare. Jag gissar att det är fallet i er förening också.

Den som är firmatecknare är formellt behörig att underteckna avtal och andra rättshandlingar för föreningens räkning. Men det betyder inte att det är fritt fram för ordföranden att besluta utan mandat från föreningen. I den löpande förvaltningen är det styrelsens beslut och riktlinjer han ska följa och i större frågor är det stämmobeslut som gäller.

Av det du berättar låter det som att ordföranden både kan vara jävig och ha gått utanför sin behörighet. Han kan därför skiljas från sitt uppdrag i förtid och t.o.m. bli skadeståndsskyldig om hans agerande har skadat föreningen.

Det jag tycker att ni ska göra först av allt är dock att ta upp saken direkt med ordföranden själv så han får en chans att bättra sig, eller avgå på egen begäran. De allra flesta människor gör inte fel med flit, utan oftast beror problemen på bristande kommunikation från båda sidor.