Svar: Nu förtiden bildas samfällighetsföreningar i samband med en anläggningsförrättning, alltså när lantmäteriet skapar gemensamhetsanläggning för exempelvis vägar.

Det finns fortfarande äldre samfälligheter som har kvar systemet med byålderman och delägarförvaltning. Ofta förvaltar sådana samfälligheter omfattande mark- eller vattenområden som kan ha bildats t.ex. vid laga skifte. För att komma ifrån problemen med att det krävs enighet i alla frågor är det en fördel att bilda en förening i stället.

Samfällighetsföreningen bildas genom att ni håller sammanträde.
Alla kända delägare i samfälligheten ska kallas till sammanträdet.

Vid sammanträdet antar ni stadgar och utse en styrelse.
Det finns normalstadgar att hämta från lantmäteriet och ni kan göra de ändringar och tillägg som passar bäst för er förening, så länge stadgarna inte strider mot lagen eller mot föreningens ändamål.

På det konstituerande sammanträdet har varje delägare har en enda röst, oavsett hur många fastigheter eller stora andelar delägaren har.
En fastighet med flera delägare har också bara en röst.

Beslutet tas med enkel majoritet. Det betyder att den mening som har fått de flesta rösterna är den som gäller.

Skulle ni senare vilja ändra stadgarna är det också ett beslut som måste tas på föreningsstämman och då krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna. Däremot behöver ni inte ta beslut på två möten om ni inte har ett sådant villkor i stadgarna.

Registrering av en samfällighetsförening är viktigt, eftersom det är först när föreningen är registrerad som den är en juridisk person, alltså har behörighet att ingå avtal m.m. Om någon av delägarna i samfälligheten ingår ett avtal innan det finns en registerad förening riskerar den personen att bli personligen ansvarig, men i och med registeringen är det föreningen som ansvarar och inte den enskilde medlemmen.

Registreringen görs hos lantmäterimyndigheten.

När ni ansöker om registrering ska ni bifoga två stycken bestyrkta kopior av stadgarna och en bestyrkt kopia av protokollet från sammanträdet.