Svar: Ett avtal om bostadsarrende kan inte sägas upp innan arrendeperioden har löpt ut, om inte arrendet är förverkat. Det ska mycket till för att ett bostadsarrende ska anses förverkat.

En förverkandegrund är vanvård av arrendestället. Då måste du som markägare först uppmana arrendatorn att vidta rättelse. Det är lämpligast att göra skriftligen. Om arrendatorn inte vidtar rättelse kan arrendet förverkas.

Vid bostadsarrenden är det arrendatorn själv som äger byggnaden. Vanvård av arrendestället innebär alltså att det är själva tomten som vanvårdas. Den som arrenderar ut mark för bostadsändamål anses typiskt sett inte ha samma intresse av att marken sköts på ett visst sätt som vid ett jordbruksarrende.

Såvitt jag vet finns det inte något rättsfall där en bostadsarrendator har förverkat sitt arrende på grund av vanvård. Därför är det svårt att säga var gränsen går för hur det får se ut på arrendestället, men jag tror att om det kommer till en punkt då kringboende klagar och det drabbar dig i egenskap av markägare skulle det kunna vara grund för förverkande. Som du förstår ska det alltså vara fråga om ganska kvalificerad vanvård.

Du skriver att arrendatorns särbo bor i huset. En överlåtelse av arrenderätten utan markägarens samtycke, eller utan att fastighetsägarens först fått tillfälle att lösa in arrendet är otillåten och kan också vara grund för förverkande. För att arrendet ska kunna sägas upp som förverkat krävs dock att du agerar inom sex månader från det att du fick vetskap om överlåtelsen.

I ditt fall kan det vara tveksamt om det är en överlåtelse eller om särbon använder arrendestället i egenskap av närstående till arrendatorn. Ett bostadsarrende har som ändamål att bereda bostad inte bara åt arrendatorn själv, utan också åt nära anhöriga till denne.

Att förre markägaren mådde psykiskt dåligt när avtalet skrevs gör inte att avtalet kan anses vara ogiltigt, nu när det har tillämpats i närmare 40 år.

Det jag tycker du ska göra är att vända dig till arrendenämnden och be att de håller ett medlingssammanträde. Då kan du och arrendatorn få hjälp att komma överens om hur tomten ska användas fortsättningsvis.