Svar: Bygdemedel är en ganska okänd möjlighet för fastighetsägare som berörs av vattenverksamheter att få ersättning för skador som verksamheten orsakat på fastigheterna.

Bygdemedlen fungerar så att den som söker tillstånd att bedriva vissa sorters vattenverksamhet ska betala en bygdeavgift. Det kan gälla exempelvis vattenkraftverk och andra industriella verksamheter som förbrukar större mängder vatten. Den myndighet som hanterar medlen sätter in pengarna på ett räntebärande konto.

Tanken är att pengarna utgör en fond som kan användas för att ersätta skador som inte förutsågs vid tillståndsprövningen och som därför inte ersattes redan då. Exempel på det är transportkostnader för avverkning som man på 1960-talet inte trodde kunde uppkomma eftersom flottningen fortfarande var aktiv på den tiden.

Andra exempel på vad enskilda har fått ersättning för är en person som år 2002 fick ersättning med 130 000 kr för att gräva en ny brunn.

Vid fortgående skada på fastigheten som t.ex. erosion och vattenuppträngning har det också varit möjligt att få ersättning för reparation av skyddsmur, i ett fall fick en fastighetsägare 30 000 kr för att reparera en mur.

Det finns också exempel på riktigt höga ersättningsbelopp. År 2006 beviljades två enskilda bidrag med 1 850 000 kr på grund av försvårad skogsutdrivning efter att vattenkraften skapat behov av färjetransporter för skogsavverkning.

I mars 2015 fick ett antal fastighetsägare drygt 100 000 kr för ökade transportkostnader av virke på isväg.

Den som vill ansöka om bygdemedel gör det hos mark- och miljödomstolen. Förutom själva ersättningen har de som sökt bygdemedel också fått ersättning för sina kostnader för själva ansökan, dvs. kostnader för utredning och ombud. Det finns alltså all anledning för er att gå vidare och ta fortsatt hjälp för att undersöka vilka möjligheter just ni har att få ersättning för de projekt ni planerar i byn.