Svar: För att få en samfälld väg flyttad behövs en fastighetsreglering. Det är lantmäteriet som beslutar om fastighetsregleringen ska göras, men det krävs att någon ansöker om det.

Den som berörs av en fastighetsreglering har också rätt att ansöka om att regleringen inleds. Det krävs inte att alla som har andel i den samfällda vägen är överens för att lantmäteriet ska kunna sätta igång med förrättningen, men det är klart enklare och därmed betydligt billigare om alla berörda kan enas om en ny vägsträckning och hur kostnaderna för den ska fördelas.

Villkoret för att ni ska kunna få bifall till en ansökan om att vägen tas bort eller flyttas är att lantmätaren anser att det leder till en lämpligare fastighetsindelning eller en mer ändamålsenlig markanvändning och att fördelarna överväger kostnaderna och andra olägenheter med regleringen.

När lantmätaren tar ställning till den frågan ska det vara genom en objektiv bedömning av hur alla de berörda fastigheterna kommer att påverkas som helhet. Åtgärden kan tillåtas om förbättringen av er fastighet skulle bli så stor att den överväger nackdelarna för de andra.

Kostnaderna för en fastighetsreglering betalas av sakägarna efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta varje sakägare har av regleringen. Med kostnader menas både förrättningskostnader och t.ex. anläggningsarbeten.

När jag tittar på förhållandena i ert fall håller jag med om att vägsträckningen verkar olämplig och att en vägen antagligen inte skulle ha anlagts på det sättet idag. Därför finns det förmodligen ganska goda möjlighet att få en ändring.

Risken finns att ni får ta en stor del av kostnaderna, eftersom det främst är ni som har nytta av att vägen flyttas. Å andra sidan kan en ny väg bli en förbättring även för övriga.

Det jag skulle föreslå är att ni pratar med en lantmätare. Hör hur lantmätaren ser på saken och om det går att få ett fast pris för förrättningen ifall den skulle grundas på en överenskommelse. En bra idé kan också vara att bjuda in lantmätaren till ett informationsmöte med vägföreningen.