Svar: Utgångspunkten är att avtal ska hållas och att varken jordägare eller arrendator har rätt till förtida uppsägning. Trots det finns situationer då principen får vika, eftersom det ibland ändå är befogat att avsluta arrendet i förtid.

Det finns fem fall då arrendatorn kan ha förverkat arrendet. Då får jordägaren säga upp det till upphörande nästa fardag, som är den 14 mars.

De fem fallen är dröjsmål med betalningen, vanvård av arrendestället, att arrendestället används för annat ändamål än vad som avtalats, att arrendatorn gör en otillåten överlåtelse eller andrahandsupplåtelse av arrendet eller att arrendatorn på något annat sätt bryter mot ett avtalsvillkor.

Uppräknat på det sättet kan det låta som om det vore lätt hänt för en arrendator att förverka sin arrenderätt, men så är det inte. Alla de fem fallen är i sin tur kopplade till olika förutsättningar som också ska vara uppfyllda.

Vi tar exemplet dröjsmål med betalningen. För att arrendet ska förverkas krävs för det första att arrendatorn är i mer än en månads dröjsmål. För det andra får det inte vara en ringa förseelse, t.ex. att bara en mycket liten del av avgiften är obetald. För det tredje ska jordägaren ha sagt upp avtalet innan arrendatorn har ”vidtagit rättelse”, alltså betalat avgiften om än för sent. Och för det fjärde har arrendatorn alltid möjlighet att återvinna arrendet genom att betala arrendeavgiften inom tolv vardagar från den dag han fick del av uppsägningen.

Det är inte bara förverkande som kan medföra att ett arrende kan sägas upp i förtid. Om arrendestället försämras eller visa sig vara mindre än vad som står i avtalet kan arrendatorn få säga upp avtalet. Också omständigheter som dödsfall eller konkurs kan medföra rätt till uppsägning.

Reglerna om arrende är detaljerade och inte så enkla att ta till sig. Exempelvis finns det så gott som alltid olika tidsfrister att hålla reda på, bestämmelser om meddelanden som måste se ut på ett speciellt sätt och delges i en viss ordning.

Därför bör du alltid ta hjälp i arrendefrågor. LRF tillhandahåller viss gratis arrenderådgivning per telefon åt sina medlemmar. Telefonnumret dit är 0771-573 573.