Svar: Innebörden av en fullmakt är att den som har fått fullmakt kan ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning. Vilken typ av avtal fullmaktshavaren kan ingå beror på hur fullmakten formuleras och vilka instruktioner fullmaktsgivaren har gett.

Fullmakten gäller så länge er mamma har rättshandlingsförmåga. Om hon skulle få en förvaltare förordnad för sig är fullmakten inte längre giltig för att avtala som sådant som faller under förvaltarens uppdrag.

En fullmakt fortsätter gälla efter fullmaktsgivarens död om det inte finns särskilda omständigheter som talar för att fullmakten inte längre bör gälla, t.ex. att fullmakten bara är till för att handla för hennes egna personliga förhållanden.

En första förutsättning för att fullmakten alls ska vara giltig är dock att din mamma var så frisk när hon skrev under den att hon då förstod innebörden av att utfärda en fullmakt.

Det finns en lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. Den lagen innebär att en fullmakt på samma sätt som andra avtal kan vara ogiltig om den utfärdades under påverkan av en psykisk störning.

En annan viktig begränsning är att även om fullmakten ger din bror behörighet att vidta rättshandlingar för er mammas räkning, medför den inte att han får lov att föra över pengar eller annan egendom för egen vinning till skada för er mamma. Ett sådant agerande kan vara brottsligt.

I ett fall som ert där det är tveksamt om din mamma inser innebörden av fullmakten och där det redan finns motsättningar mellan er syskon föreslår jag att ni i stället undersöker möjligheterna att få en god man eller förvaltare förordnad för henne.
Avslutningsvis kan jag nämna att det finns ett lagförslag om framtidsfullmakter. Om förslaget går igenom kan det bli möjligt för en enskild att på förhand välja en person som kan företräda honom eller henne, om den enskilde senare i livet blir beslutsoförmögen. Framtidsfullmakten kommer i så fall börja gälla först när personen inte längre själv kan ta tillvara sina rättigheter, till exempel på grund av sjukdom.