Kan detta anses som täktverksamhet som ska regleras genom Miljöbalken? Måste man anmäla för samråd till länsstyrelsen för att hämta ett lass grus? Måste man ha dispens när området klassas som naturreservat? Har markägarna möjlighet att få ekonomisk kompensation om husbehovstäkterna i så fall inte kan nyttjas?

Svar: 

Att det vid laga skifte har avsatts specifika områden för era respektive fastigheter att använda som täkt är ingenting jag har stött på förut. Eftersom det inte är det din fråga handlar om ska jag inte djupdyka i detta. Jag utgår ifrån att ni har fått den äganderättsliga frågan utredd på annat håll.

Det din fråga handlar om är det faktum att det finns två sidor av rätten att använda mark på ett visst sätt. För det första den civilrättsliga, som säger att det är du och ingen annan som får använda området som täkt. Den rätten grundar sig i ditt fall på äganderätt, men kan också vara en nyttjanderätt.

Den andra sidan av myntet är att man inte alltid får använda sin mark som man vill, utan det kan behövas tillstånd. Att äga eller på annat sätt ha rätt till mark är alltså inte tillräckligt.

Täkt för husbehov kräver inte tillstånd enligt miljöbalken. Avgörande för vad som är husbehov är att materialet används inom fastigheten för eget behov och att det inte säljs till någon annan eller att uttaget är onormalt stort. För samfälligheter brukar man säga att uttag av en sådan grusmängd, som svarar mot fastighetens delaktighet i t.ex. en samfälld väg, räknas som husbehov.

Däremot kan även verksamhet som inte är tillståndspliktig ha sådan inverkan att den ändrar naturmiljön väsentligt. Då måste verksamhetsutövaren anmäla täkten för samråd.

Även om täkten i ditt exempel civilrättsligt tillhör ett stort antal olika fastighetsägare tror jag att den ur ett miljömässigt perspektiv bedöms som en enda verksamhet och därför behöver anmälas för samråd.

Vad gäller frågan om det behövs dispens när området klassats som naturreservat, så framgår det av reservatsföreskrifterna.  

En markägare vars pågående markanvändning avsevärt försvåras genom förbud mot husbehovstäkt, eller genom att en nödvändig dispens inte lämnas har rätt till ersättning. Rätten till ersättning gäller bara för sådan användning som redan är pågående. Inte för den som vill påbörja en ny husbehovstäkt.