Svar: Det går att köpa fastighet av någon som har god man, men du bör vara medveten om att köpets giltighet kan hållas öppet under längre tid än normalt.

Den som har god man har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga. Därför är det inte den gode mannen som bestämmer om fastigheten ska säljas och till vilket pris, utan den gode mannen måste i regel ha sin huvudmans samtycke. Om huvudmannen inte har förmåga att lämna något samtycke är det den gode mannens förordnande som sätter ramarna för vilka åtgärder han eller hon kan vidta.

När det gäller fastighetsförsäljning är det inte tillräckligt att den gode mannen är behörig att ingå avtal för huvudmannens räkning. För att försäljningen ska bli giltig krävs också att överförmyndaren samtycker.

Frågan om avtalets giltighet kan hållas svävande under en viss tid. Om den gode mannen begär samtycke inom en månad från avtalets undertecknande får du inte lov att backa ur köpet under tiden, utan du måste invänta överförmyndarens beslut. Ofta vill överförmyndaren ha in en värdering av fastigheten, vilket också medför viss fördröjning.

Skulle överförmyndaren inte samtycka blir avtalet inte giltigt.

Det är bara den gode mannen som kan överklaga överförmyndarens beslut. Om du tycker beslutet är felaktigt måste du alltså samråda med den gode mannen om ett överklagande. Tänk bara på att du i så fall knappast har möjlighet att ångra dig så länge processen pågår.

Det är också bara den gode mannen som får lov att begära överförmyndarens samtycke. Du själv kan inte gå in och göra det om gode mannen skulle låta bli.

Den gode mannen är däremot fri att välja både att låta bli att söka samtycke och att återkalla en ansökan. Det kan t.ex. hända om det framkommer någonting som gör att den gode mannen inte längre tycker att avtalet är till fördel för hans huvudman.

Sammanfattningsvis ska du alltså ha i åtanke att affären kan ta lite tid och det inte är säkert att den blir av om överförmyndaren eller den gode mannen bedömer att den inte är till fördel för säljaren.