Svar: Det som avgör om viss egendom ingår i ett fastighetsköp är om egendomen är fast eller lös. Allt som är fast egendom ingår och det får säljaren inte ta med sig. Lös egendom däremot får och ska säljaren ta bort före tillträdet om ni inte har skrivit något särskilt i köpekontraktet.

Fast egendom är jord, byggnader, ledningar, stängsel, träd, växter och naturlig gödsel. Också det som är fast inredning och liknande i byggnaderna är fast egendom om det är installerat för stadigvarande bruk för byggnaden, t.ex. vitvaror i bostadshuset och utgödslings- och mjölkningsanläggning i ladugården.

När det sedan kommer till industrifastigheter finns speciella regler som gör att sådant som annars hade varit lös egendom räknas som fast. Maskiner och annan utrustning som finns på fastigheten för att användas där i den industriella verksamheten är fast egendom om inte ägaren har avgett en förklaring om att egendomen inte ska vara industritillbehör och förklaringen dessutom har skrivits in i fastighetsregistret.

Det som är intressant i ditt fall är att även en jordbruksfastighet kan vara delvis inrättad för industriell verksamhet. Därför kan utrustningen som används i snickerirörelsen vara industritillbehör och fast egendom, men lantbruksutrustningen (utom anläggningar för utgödsling, utfordring och maskinmjölkning) är lös.

Med industriell verksamhet menas produktion av varor med maskinella hjälpmedel. Hantverk utan maskinell utrustning är däremot inte industri.  

Fordon och handverktyg räknas aldrig som fast egendom och inte heller sådant som någon annan än fastighetsägaren äger.

Det kan alltså vara så att maskinerna som säljaren använder i sitt snickeri ingår i ditt köp. Förutsättningarna är för det första att hans verksamhet är industriell, och inte ett hantverk. För det andra ska maskinerna ha använts huvudsakligen på fastigheten och inte någon annanstans. Det ska vara maskiner som inte är direkt flyttbara. Maskinerna ska vara säljarens egendom och det får inte finnas någon förklaring inskriven i fastighetsregistret.