Svar: Själva konkursen påverkar inte ditt arrende, men om fastigheten säljs exekutivt kan det bli en annan sak. Exekutiv försäljning blir det om fastigheten är pantsatt och långivaren (fordringsägaren) som har panträtt begär utmätning av fastigheten för att få ut sina pengar.

Hur ditt arrende står sig i så fall beror för det första på om det är inskrivet i fastigheten med bättre förmånsrätt än vad långivaren har. Om ditt arrende har bättre rätt kommer det att gälla precis som förut även efter en exekutiv försäljning.

Att ett arrende är inskrivet är mycket ovanligt. Då kommer vi till steg två som är en oskadlighetsprövning. Om arrendet är så begränsat till sin omfattning att det är ganska givet att det inte skulle kunna skada fordringsägaren ekonomiskt om fastigheten säljs med arrenderätten kvar, kommer det fortsätta gälla även efter försäljningen.

Finns det däremot anledning att tro att arrendet kan vara en ekonomisk belastning är vi framme vid tredje steget i processen.

Det går till så att fastigheten ropas ut på den exekutiva auktionen först utan förbehåll för ditt arrende och sedan med förbehåll. Då går det att se vilken ekonomisk skada arrendet medför vid försäljningen.

Om det visar sig att fordringsägaren inte skadas av att arrendet finns kvar fortsätter det att gälla som förut. Är det däremot så att fordringsägaren skadas kommer fastigheten säljas utan förbehåll för ditt arrende.

Detta är inte samma sak som att ditt arrende har slutat att gälla. Den nye fastighetsägaren har bara en månad på sig från tillträdet att säga upp arrendet. Uppsägningen ska ske till den fardag som infaller sex månader från det att du delges uppsägningen. Alltså kan det bli under en löpande arrendeperiod.

Precis som vid en vanlig uppsägning har du besittningsskydd. Det betyder att den nye fastighetsägaren måste hänskjuta tvisten till arrendenämnden som avgör om det finns någon besittningsskyddsbrytande grund.

Sammanfattningsvis har du alltså ett starkt skydd för att ditt arrende kommer att fortsätta gälla även om fastigheten skulle säljas exekutivt.