Svar: Du har alldeles rätt i att arrendeformerna jordbruks-, bostads- och anläggningsarrende ska vara skriftliga avtal. I annat fall räknas de inte som giltiga arrenden. För den fjärde sortens arrende, lägenhetsarrende, finns däremot inte något skriftlighetskrav.

Lägenhetsarrende har ingenting med bostadslägenhet att göra, utan är ett samlingsbegrepp för fall då någon får använda annans mark mot ersättning och det inte är fråga om jordbruk, bostad eller anläggning för förvärvsändamål.

Några vanliga exempel på lägenhetsarrenden är fotbollsplan, båthus och upplagsplats.

För att krångla till saken ännu mer finns det därutöver fler undantag från kravet på skriftligt arrendeavtal.

Före den i juli 1968 var det tillåtet med muntliga avtal om bostads- och anläggningsarrende. När det sedan kom nya regler om bostads- och anläggningsarrenden gjordes också övergångsbestämmelser. Enligt övergångsbestämmelserna skulle gamla muntliga avtal som uppfyllde övriga villkor för arrende (bland annat kravet på vederlag) fortsätta att gälla som arrenden även efter det att kravet på skriftlighet hade införts.

Ett muntligt avtal som bevisligen har ingåtts före den 1 juli 1968 kan alltså vara ett bostads- eller anläggningsarrende.

Ett muntligt avtal är knappast en fördel vare sig för arrendatorn eller för markägaren. Oftast är det oklart hur länge ett sådant avtal är tänkt att gälla, om och när det kan sägas upp och vilka villkor i övrigt som gäller för arrendet.

Dessutom finns det en regel i jordabalken som innebär att om en arrendator har tillträtt arrendestället utan att något skriftligt avtal blivit upprättat, har han rätt till skadestånd om han sedan blir tvungen att lämna arrendestället. Detta gäller om det inte beror på arrendatorn själv att det inte skrevs något avtal. Skadeståndet ger rätt till ersättning för det som kallas det positiva kontraktsintresset. Det betyder att skadeståndet ska omfatta inte bara ersättning för direkt förlust utan också den vinst som arrendatorn hade kunnat räkna med om han hade haft ett giltigt avtal.

Så, muntliga arrenden finns, men som alltid är skriftliga avtal att föredra.