Svar: Jag vet att det händer att markägare skriver servitut för att skapa en större tomt. Ibland beror det på att någon av parterna inte vill reglera över mark, men den vanligaste orsaken är att det inte går att göra bostadsfastigheten större på grund av strandskyddet.

Jag tycker inte det är lämpligt att göra på det sättet. Långa avtal ska man alltid försöka undvika. Ju längre tid ett avtal gäller, desto större är också risken för konflikter.

Däremot har det hänt att domstolar har godkänt den här typen av servitutsavtal, även om det kan ifrågasättas om villkoren för ett giltigt servitut är uppfyllda.

Den 6 december i år kom det dock en dom från Svea Hovrätt som kanske kommer att sätta stopp för servitut med "tomtändamål".

I fallet som hovrätten prövade hade köpare och säljare skrivit ett tilläggsavtal i samband med en avstyckning. I tilläggsavtalet stod att ägarna av den avstyckade tomten hade rätt att nyttja ett markområde mellan deras fastighetsgräns och sjön och att de fick tillgodogöra sig all avkastning, såsom skogsfång och annat från området. Stamfastighetens ägare hade för sin del rätt att använda en befintlig båtplats på området.

Hovrätten kom fram till att avtalet i praktiken betydde att ägaren till stamfastigheten inte längre hade kvar någon rätt att använda markområdet själv.

Ett totalt ianspråktagande av en inte obetydlig del av den tjänande fastigheten är inte tillåtet som servitutsupplåtelse och därför slog hovrätten fast att ägarna till den avstyckade tomten inte hade någon servitutsrättighet, trots att det nu har gått nära 60 år sedan avtalet skrevs och avtalet under hela den tiden har tillämpats.

Överklagandetiden för domen går ut den 3 januari 2014, så än är det inte säkert om sista ordet är sagt. Mitt råd till er är ändå att inte skriva servitutsavtal för att skapa en större tomt. Går det att föra över marken genom fastighetsreglering så gör det. Går det inte får dina fritidshusgrannar helt enkelt acceptera att deras fastighet ser ut som den gör.