Svar: Att avverka på annans mark utan lov är ett brott. Min erfarenhet är dock att en polisanmälan om olovlig avverkning sällan leder till att det inleds någon förundersökning, eller att åtal väcks.

Därmed inte sagt att du ska avstå från att anmäla avverkningen. Din anmälan kan om inte annat ha bevisvärde i en senare process.

Även om polisanmälan inte leder till någon vart har du kvar möjligheten att i en civilprocess kräva skadestånd för den olovliga avverkningen.

Det framgår inte om du vet vem det kan vara som har utfört avverkningen. Vet du inte det kan du heller inte kräva någon på skadestånd. I ett tvistemål är det helt och hållet parterna själva som ansvarar för bevisningen. Tingsrätten kan inte på egen hand utreda vem som är skyldig.

Om du däremot vet eller är någorlunda säker på vem den skyldige är bör du framställa ett ersättningskrav mot den personen. Glöm inte att också dokumentera skadan ordentligt genom att ta fotografier på området och på alla kvarvarande stubbar m.m. som kan finnas där. Är avverkningen i närheten av en fastighetsgräns är det en fördel om du kan märka ut gränsen när du fotograferar.

Skadeståndet du kan få är tyvärr inte så stort. Det som avgör om du kan få igen mer än bara själva vedvärdet är framför allt om träden var planterade eller självsådda, hur gamla de var och om de var prydnadsträd inne på ditt tomtområde eller om de stod ute i skogen.

I våras kom ett rättsfall från Högsta domstolen där domstolen slog fast att äldre självsådda träd oftast inte kan ersättas med likvärdiga träd och att skadeståndet då i stället ska motsvara marknadsvärdeminskningen på själva fastigheten. Som du säkert förstår är det inte lätt att bevisa i vilken mån din fastighet skulle betinga ett lägre pris vid en försäljning nu än vad som hade varit fallet om träden funnits kvar.

Innan du bestämmer dig för att inleda ett skadeståndsmål behöver du alltså för det första veta vem det är som har avverkat och för det andra skaffa dig en någorlunda underbyggd uppfattning om skadans ekonomiska storlek.