Svar: Utifrån uppgifterna du lämnar förstår jag det som att föreningen inte har bildats vid någon lantmäteriförrättning, utan att detta är någonting ni har gjort på egen hand.

Det är inte helt ovanligt med privata vägföreningar och det kan fungera ganska bra så länge alla inblandade är överens.

Problemet med den sortens föreningar är de saknar koppling till fastigheterna i området. En privat vägförening är inte en samfällighetsförening utan en ideell eller möjligen ekonomisk förening. I sådana föreningar är det personerna och inte deras fastigheter som är medlemmar.

Därför är det inte möjligt att med tvång eller automatik ta in den nye fastighetsägaren som medlem i föreningen.
Det innebär i sin tur att han inte är bunden av vad ni i föreningen har beslutat i fråga om avgifter m.m. Han har alltså rätt i att ni inte kan tvinga honom att betala avgiften.

Å andra sidan har ni andra, genom att bilda föreningen, uppenbarligen kommit överens om att ni har rätt att använda vägarna i området, dvs. ta väg över varandras fastigheter. Det ni har gjort är i praktiken att ni har skapat korsvisa nyttjanderätter. Exakt hur de rättigheterna ser ut skulle förmodligen bli ganska trassligt att reda ut om det skulle bli oenigheter inom föreningen.

Klart är i alla fall att den nye fastighetsägaren för sin del inte kan kräva att få använda vägar på era fastigheter om han inte skulle ha något servitut för det. Ni har alltså ett gemensamt problem att lösa.

Det jag tycker att ni ska göra är att bilda en gemensamhetsanläggning av vägarna i området. Det är lantmäteriet som bildar gemensamhetsanläggningar och det kostar en del. I gengäld medför en sådan förrättning av vägarna kommer bli gemensamt ägda av alla fastigheter inom det område där vägarna behövs.
Varje fastighet får andelstal i kostnaderna för drift av vägen.
Rättigheter och skyldigheter i en gemensamhetsanläggning är knutna till deltagande fastigheter och inte till de personer som just nu är ägare. Anläggningen förvaltas oftast av en samfällighetsförening, vilket gör det möjligt att förvalta vägarna på ett effektivt sätt.