Svar: Det finns en lagstadgad nyttjanderätt som brukar kallas för strandrätt, men den är ganska begränsad och framför allt är det långtifrån alla strandnära fastigheter som har strandrätt.

Den viktigaste begränsningen är att det bara är fastigheter som en gång har gått ända ned till strandlinjen som kan ha rätt att nyttja det uppgrundade området mellan fastighetsgränsen och vattnet. De flesta bostadsfastigheter är avstyckade på ett sådant sätt att de aldrig har haft strandlinjen som gräns. Då finns inte heller någon strandrätt som följer direkt av lagen. För att en sådan fastighet ska ha rätt att använda stranden mer än vad som följer av allemansrätten måste det finnas ett servitut eller annan nyttjanderätt.

Nästa villkor för att strandrätten ska gälla är att det uppgrundade området är av ringa omfattning och att den som äger området inte ska lida någon skada eller olägenhet av betydelse av att det används.

När man ska bestämma vilken omfattning strandrätten har är det avgörande hur stranden användes tidigare, när fastigheten faktiskt hade egen strand. Tanken med strandrätten är att det uppgrundade området ska få fortsätta att användas på samma sätt.

Det betyder i praktiken att den som har strandrätt på någon annans mark får lov att ha mindre brygga, båthus eller någon annan sådan byggnad där om inte markägaren lider skada av någon betydelse.

Byggnad eller anläggning som uppförs med stöd av strandrätten ska vara avsedd för fastighetens eget behov. Därför är det inte tillåtet att ha t.ex. båtplatser för uthyrning.

Man brukar jämföra strandrätt med servitut. Rätten följer nämligen med äganderätten till fastigheten.

Som alltid är det också viktigt att veta att den civilrättsliga rätten att nyttja stranden bara är ena halvan av vad som behövs för att bygga på stranden.

Det krävs också strandskyddsdispens för att bygga, gräva eller till och med klippa gräset inom strandskyddsområde.

För att göra någon i själva vattenområdet kan det dessutom behövas tillstånd till vattenverksamhet.