Flera av de boende utanför föreningen är stora mark- och skogsägare och har de senaste åren belastat våra vägar med timmertransporter vilket ökat slitaget påtagligt.

Kan vi i föreningen med stöd av domen förbjuda timmertransporter på våra enskilda vägar?

Svar:

Domen handlar om vilken rätt allmänna färdselservitut medför idag. Av din fråga verkar det inte som skogsägarna har servitut för rätten att använda vägarna. På så sätt har domen inte någon direkt betydelse i ert fall.

Du säger att det finns en samfällighetsförening och att det ingår fritidshusfastigheter i föreningen. Det talar för att vägarna i ert fall ingår i en gemensamhetsanläggning.

Gemensamhetsanläggning för vägar bildas av lantmäteriet för att alla fastigheter ska få den rätt till väg som behövs för att fastigheten ska fungera för sitt ändamål. Att vägarna är en gemensamhetsanläggning medför att de ägs gemensamt av alla fastigheter inom båtnadsområdet. Alla som ingår i anläggningen har rätt att använda vägarna.

Fastigheterna kan ha olika stora andelstal beroende på vilken nytta de har av vägarna. Andelstalen bestämmer hur stor del av kostnaderna för drift och underhåll varje fastighet ska stå för. När det gäller vägar som används av både fritidhusägare och skogsfastigheter är det ofta beaktat redan i andelstalen att en skogsfastighet i samband med avverkning kommer att belasta vägen hårdare än normalt.

När gemensamhetsanläggningen bildades kan lantmätaren också ha bestämt att de som använder vägarna ska betala en brukningsavgift. En sådan avgift grundar sig på den faktiska användningen av vägen och det syns i anläggningsbeslutet hur avgiften ska beräknas.

Om en fastighet som har andel i vägen tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än vad som motsvarar andelstalet för driftkostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att betala slitagersättning till samfälligheten.

För att få svar på din fråga ska du alltså läsa anläggningsbeslutet som ligger till grund för er gemensamhetsanläggning. Om skogsägarna ingår i anläggningen får ni inte hindra dem att använda vägarna. Däremot ska deras större slitage på vägarna kompenseras, antingen genom att de redan har större andelstal än ni andra, att ni har rätt att ta ut en individuellt beräknad brukningsavgift eller genom att ni fakturerar ut en slitageersättning.

Se även Följdfråga färdselservitut.