Svar: Om det är ett avtalsservitut som ni är överens om att ta bort kan ni upphäva det genom skriftligt avtal. I annat fall behövs en lantmäteriförrättning.

Det ska mycket till för att lantmätaren ska upphäva ett servitut, men det finns fyra olika fall då det kan göras.

Det första fallet är om servitutet hindrar att den belastade fastigheten används på det sätt som anges i detaljplan eller i områdesbestämmelser. Det är ett ganska specifikt fall som troligtvis inte är tillämpligt för dig.

Den andra situationen då ett servitut kan upphävas är om förhållandena har ändrats sedan servitutet bildades. Då kan servitutet upphävas, men bara om upphävandet är till väsentlig fördel för någon av fastigheterna och det samtidigt inte blir någon olägenhet av betydelse för den andra fastigheten.

En förutsättning för att ett servitut ska kunna upphävas både i fall ett och två är att det inte räcker med en ändring av servitutet för att lösa problemet.

Det tredje fallet då ett servitut kan upphävas handlar också om att det har inträffat ändrade förhållanden. Om de förhållandena medför att servitutet inte behövs längre eller om nyttan av servitutet har blivit väldigt liten kan servitutet upphävas utan att kravet på ”väsentlig fördel” är uppfyllt.

Ett exempel på ett sådant fall är om behovet som servitutet bildades för att täcka med tiden har lösts på något annat sätt, t.ex. genom att en allmän väg eller gemensamhetsanläggning har tillkommit.

Det fjärde fallet då servitut kan upphävas handlar om övergivna servitut som inte har använts på mycket länge och som verkar ha blivit bortglömda. I sådana fall behöver lantmätaren inte göra någon avvägning mellan nytta och belastning för att upphäva servitutet.

När lantmätaren ska bestämma om servitutet ska upphävas handlar det alltså inte särskilt mycket om personliga förhållanden och vad som är mest rättvist, utan lantmätarens jobb är att se till fastigheternas bästa.
Det är därför väl värt att i första hand jobba på en frivillig överenskommelse.