Svar: Skillnaden mellan att vara gift och sambo visar sig om inte annat när förhållandet tar slut. Före äktenskapet har var och en sina egna tillgångar och skulder och det förändras inte av att man gifter sig. Gifta makar får inte per automatik samäganderätt till sådant som den andre köpt och ansvarar inte heller för varandras skulder.

Däremot får makarna giftorätt i den andres egendom. Giftorätt är en rätt som inte visar sig förrän äktenskapet upplöses – antingen om makarna skiljer sig eller när en av dem dör. Då ska boet delas och vardera maken har rätt till hälften av den andres giftorättsgods.

Sambor däremot har inte på samma sätt ”samborätt” i partnerns egendom. I bodelning mellan sambor ingår bara gemensam bostad och bohag. Det betyder t.ex. att fritidshus som en av samborna äger inte ska ingå i bodelning. Jordbruks- och skogsfastigheter är oftast också undantagna, även om samborna har sin gemensamma bostad där.

Det kan därför bli högst påtagbara skillnader mellan att vara gift och att vara sambo om en gör alla inköp till hemmet medan den andre köper kapitalvaror som t.ex. bil, snöskoter och fritidshus. För det gifta paret kommer all egendom att delas lika mellan dem vid skilsmässa, men för samboparet är det alltså bara bostad och bohag som delas. Skulle bostaden dessutom vara en fastighet som ena sambon ägde före samboförhållandet kommer inte ens den att ingå.

En annan viktig skillnad mellan äktenskap och samboförhållande är arvsreglerna.

Gifta makar ärver varandra med fri förfoganderätt. Det betyder att när en av makarna dör ska först allt giftorättsgods bodelas. Den efterlevande maken får på så sätt full äganderätt till hälften. Därefter ärver han eller hon den avlidnes halva av boet och först när båda makarna är döda får gemensamma barn ut sitt arv.

Sambor ärver inte varandra. Därför kommer kvarlåtenskapen efter den sambo som dör först att gå antingen till barnen eller, om paret inte har barn, till den avlidnes föräldrar eller syskon. Om du och din partner har levt ihop ett tag och er ekonomi i praktiken har blivit gemensam kan det alltså vara dags att uppsöka närmaste altare, så att bådas bidrag till den gemensamma ekonomin blir lika högt värderade.