LRFs hållbarhetsmål

  • De miljömässiga målen syftar till att öka klimatnyttan, främja den biologiska mångfalden och öka resurseffektiviteten.
  • De ekonomiska målen syftar till att öka lönsamheten och konkurrenskraften samt att öka jordbruks- och skogsproduktionen i Sverige. 
  • Målet inom social hållbarhet syftar till att öka landsbygdens attraktionskraft. 

Här är ett axplock av det som krävs av samhället och politiken:

  • Ge tydliga och stabila spelregler inom från äganderätt till skatte- och utbildningspolitik som gynnar tillväxten i de gröna näringarna och framväxten av en cirkulär bioekonomi.
  • Ge tydliga och långsiktiga incitament inom områden som gynnar klimat- och miljöeffektiv produktion och fasar ut ohållbar konsumtion och produktion.
  • Säkerställa att myndighetsutövandet främjar en ökad produktion med rättssäker stödjande tillsyn, målstyrning, goda branschkunskaper, samordnade kontroller och korta handläggningstider. 
LRF:s hållbarhetsmål (pdf)