Så arbetar Sveriges gröna näringsliv

Klimatnytta

 • Öka vår produktion av förnybara varor och tjänster
 • Öka inbindningen av koldioxid 
 • Fasa ut fossila bränslen ur våra värdekedjor till år 2035
 • Minimera utsläpp av icke-fossila växthusgaser från brukning och djurhållning 
 • Bidra till att lindra effekterna av torka, bränder, översvämningar och andra klimatkatastrofer genom klok användning av vår mark och våra resurser 

Biologisk mångfald

 • Hålla odlingslandskapet öppet med hjälp av djur som betar, värna biotoper samt bruka och förvalta skogen, med balans mellan effektivt brukande och mångfald av miljöer, arter och brukningsinriktningar 

 Resurseffektivitet

 • Markens avkastningsförmåga ska vara minst lika hög i framtiden som den är idag
 • Bruka våra vattenresurser effektivt och bidra till god vattenkvalitet
 • Öka precisionen i användningen av foder, växtnäring, växtskydd och andra insatsmedel 
 • Minska svinn och förbättra tillvaratagandet av biprodukter och restströmmar
 • Sluta kretsloppen av växtnäring genom att stärka samarbeten 

 Lönsamhet och konkurrenskraft 

 • Vidareutveckla våra verksamheter med fokus på god djur- och naturomsorg, för att säkra en lönsam och resurseffektiv produktion 

Ökad jordbruks- och skogsproduktion

 • Fördubbla produktionsvärdet inom de gröna näringarna till år 2040
 • Öka produktionen av livsmedel, råvaror, nya material och energiformer 

Attraktionskraft

 • Driva företag som bidrar med ökad sysselsättning och tillväxt i hela landet
 • Stärka de gröna näringarnas attraktionskraft 
 • Säkra goda arbetsvillkor och arbetsmiljö 
 • Underlätta för alla som vill verka inom de gröna näringarna genom att förenkla ägarskiften, främja mångfald och inkludering