Kött från olika djurslag belastar klimatet olika mycket

Kött från olika djurslag belastar klimatet olika mycket och det är främst för nötkött som man ser de stora skillnaderna i utsläpp mellan Sverige och andra länder. Svenskt nötkött ger ett mycket lägre klimatmässigt fotavtryck än till exempel brasilianskt som produceras på bekostnad av regnskog. 

Lägst klimatpåverkan

Att det svenska köttet har en så pass låg klimatpåverkan, i jämförelse med de flesta andra länder, har sin grund i ett sunt helhetstänk hos bonden. Köttets klimatavtryck inkluderar hela livscykeln och därmed finns det en mängd faktorer på en gård som påverkar klimatutsläppen. Det handlar om att använda alla resurser väl och hålla djuren friska. Det effektiva sättet att arbeta gäller alla slags djur som föds upp i Sverige men utslaget, effekten på klimatutsläpp, blir som störst på nötköttet. Kvittot på den goda djurhållningen är att Sverige har EUs lägsta användning av antibiotika. Därför har svenskt kött lägre klimatpåverkan:

  • Alla gårdens aktiviteter sköts effektivt och alla resurser utnyttjas väl, som odling, gödsling, transporter och uppvärmning 
  • Marken och jorden är hjärtat i all odling och med rätt hantering släpper den ifrån sig lägre doser av klimatgaser
  • Stor andel svenskproducerat protein som foder istället för soja
  • Jordar mår bra av att byta gröda. Då är gräs till foder utmärkt som växelgröda. 
  • Förebyggande djurhälsa och god djuromsorg ger friska djur
  • Sverige passar bra för idisslande djur som kor och får - många jordar lämpar sig inte för odling av andra grödor men gräs kan växa
  • Korna går ute och betar och omvandlar gräs till mjölk och kött
  • Betande djur och hagar bidrar till rikt liv av fåglar, fjärilar och insekter
  • Regnvatten räcker gott för att gräs ska växa
  • Endast ansvarsfullt producerad soja

LRF jobbar för att fördubbla exporten till 2030 vilket skulle vara positivt ur ett globalt miljöperspektiv.

Mer svenskt kött - inte mer kött

Idag är det Livsmedelsverkets kostråd som anger inriktning för hur mycket kött man bör äta. LRF driver inte att vi ska äta mer kött. Vi driver fortsatt att det kött som äts i Sverige ska vara producerat i Sverige. Det skulle gynna Sveriges bönder och även konsumenten som skulle få bättre kvalitet. Och det skulle gynna miljön då det ekologiska avtrycket från svensk livsmedelskonsumtion skulle minska dramatiskt.

Forskning viktigt 

I klimatfrågan, som i många andra frågor, väljer LRF att luta sig mot beprövad vetenskap. Genom ständig omvärldsbevakning av vad som sker inom forskningen är LRF delaktigt i utvecklingen.