Den småskaliga vattenkraften har många olika nyttor och det finns en stor potential att öka produktionen i de kraftverk som finns – till nytta för tillväxt och miljö. Anläggningarna är – och behöver fortsätta vara - en viktig del i energisystemet.  

LRF anser att vattenkraft måste ges status som viktigt samhällsintresse och framhåller att tidigare politiska beslut måste omprövas, där miljöanpassningsnivån blivit för hög.   

Den föreslagna nationella planen saknar viktiga strategier för att skydda enskilda, de som utövar småskalig vattenkraft, trots en tydlig beställning från riksdag och regering. Man behöver därför få nya miljövillkor och tillstånd på plats. 

Regeringens beslut och prövningsgrupper