Ägande hör ihop med långsiktiga beslut, ansvarsfullt företagande, hållbarhet och produktion av produkter som samhället har stor nytta av.

När ägandet inskränks så inskränks också den nytta som ägandet bidrar med i samhället. Läs mer här

I Sverige har bönder och skogsägare under lång tid haft förtroendet att under frihet förvalta och bruka den skog och mark de äger på ett ansvarsfullt sätt. Det har varit positivt för vår samhällsutveckling. 

Vi har i dag ett av världens effektivaste men också renaste jordbruk. Vi är världsledande när det gäller etisk, god djurhållning. Vi använder mindre antibiotika och växtskydd än de flesta i vår omvärld.

Många skogsägare får idag brukandeförbud på delar av sin mark som anses särskilt skyddsvärd. Färre tänker på att den skyddsvärda miljön är skapad av skogsägaren själv och att den är ett resultat av aktiv skogsskötsel, skapad av människa och natur tillsammans.

Om inskränkningar i rätten att under frihet aktivt äga och bruka sin skog eller mark fortsätter, minskar vi vår möjlighet att anta klimatutmaningen
och det som vi alla vill ha och som efterfrågas i allt större utsträckning: närodlade livsmedel, ett hållbart och klimatnyttigt jord- och skogsbruk, kött från djur som behandlats på ett etiskt värdigt sätt, ett öppet landskap, fossilfri energi, skog och mark tillgängligt för alla.

Det är vi som fixar den närproducerade maten, som bedriver det hållbara skogsbruket, som skapar de öppna landskapen, den goda djurhållningen och är en drivande kraft i Sveriges klimatomställning. Men för att vi ska lyckas krävs att vi också får rimliga förutsättningar för vårt företagande.

Allemansrätten är till för friluftsliv, inte för kommersiella företag.