LRF säger ja till att använda genetiskt modifierade organismer (GMO) inom de gröna näringarna, förutsatt att de bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling samt inte negativt påverkar människors och djurs livskvalitet.

LRF anser att nytta och risk vid användning av GMO ska bedömas i varje enskilt fall
När det gäller användning av GMO i de gröna näringarna i Sverige ställer sig LRF bakom följande grundprinciper:

Hållbarhet

Användning av GMO ska värderas utifrån en helhetssyn med de gröna näringarnas långsiktiga hållbarhet som grund och ska tillföra påtagliga värden för samhället och påtaglig nytta för människor och människors hälsa samt för djur och miljö.

Försiktighet och etik

Gentekniken och produkter som utvecklats med hjälp av genteknik ska användas med försiktighet och omdöme. Användningen ska utgå från konsumenters och producenters etiska värderingar.

Konkurrenskraft

För de gröna näringarna ska genteknikens användning bidra till lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft. Inom de gröna näringarna ska vi därför säkerställa hög kunskap, inte bara om hur genteknikens användning påverkar konkurrenskraft och hållbar utveckling, utan även kunskap om, och noga väga in, konsumenternas och lantbrukarnas uppfattning.

Valmöjlighet

Produkter som innehåller eller tillverkats av genetiskt modifierade organismer ska hanteras så att nästa led i foder- eller livsmedelskedjan har information om produkternas ursprung och därmed ges valfrihet. Samexistensregler ska ge odlare valfrihet att välja produktionsform med eller utan GMO.

Märkning och öppenhet

De gröna näringarna ska verka för en öppen information om gentekniken och dess användning. Märkningen av gentekniska produkter ska vara meningsfull och korrekt och ske i samråd med andra parter på livsmedelsmarknaden.

Ansvar

När GMO använts enligt anvisningarna, ska lantbrukaren inte kunna hållas ansvarig för sakskada, miljöskada eller ekonomisk skada.