Stadgar för riksförbundet

Nationellt finns stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund förening, u p a och Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
Stadgarna är likalydande för föreningarna om inte annat anges.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag, Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag.

Stadgar för LRFs regioner

Varje region/länsförbund har sina egna stadgar. Beslut om ändring av stadgarna fattas av ordinarie regionstämma/länsförbundsstämma.
För att beslutet ska vara giltigt ska det godkännas av riksförbundsstyrelsen.

Nedan finns stadgar för var och en av LRFs 17 regioner/länsförbund, att ladda ned som pdf-fil.

Stadgar för LRFs kommungrupper

LRFs kommungrupper är stadgebundna endast i Västra Götaland. För övriga landet finns en arbetsordning som ger riktlinjer.

Arbetsordning för LRFs kommungrupper i Södermanland, Östergötland och Örebro hittar du här. LRF Västernorrland och LRF Jönköping har regionala arbetsordningar som du hittar på deras respektive regionssida. 

Stadgar för LRFs lokalavdelningar

Stadgar för LRFs lokalavdelningar finns i tre olika versioner; en för lokalavdelningar där räkenskapsåret är kalenderår 1 januari - 31 december, en för lokalavdelningar där räkenskapsåret är brutet 1 oktober - 30 september och en för lokalavdelningar i Västra Götaland.