I dagarna kom det sorgliga beskedet att 450 personer varslas om uppsägning på Findus i skånska Bjuv. Så många människor drabbas, både anställda och deras familjer. Beskedet får stora konsekvenser för en hel kommun. För odlarna uppstår en ovisshet om framtiden. Nu riskerar en lång tradition med fina produkter och genuin kunskap om hela kedjan – från odling till färdig produkt – att försvinna. Det är en stor förlust. Inte bara för odlarna utan även för konsumenterna.

Odlare och bönder i Sverige konkurrerar på en global och öppen marknad och sedan EU-inträdet har svensk produktion tappat hela 25 procent av marknaden. I dag är hälften av den mat vi konsumerar importerad. Om vi ska lyckas ta tillbaka de andelar som vi förlorat är vi tvungna att tänka nytt. Här behövs en framsynt politik som inte har fastnat i tron att en produktion som visar stor omsorg om djur och miljö behöver tvingas fram med lagstiftning, föreskrifter och sanktioner.

Konkurrenskraftsutredningen som presenterades för drygt ett år sedan, pekade på vad som behöver göras för att vända utvecklingen för svensk livsmedelsproduktion. Och just nu pågår arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. För strategin är det upp till bevis. Hittills har vi i Sverige saknat att livsmedelsproduktionen värderas lika högt som andra samhällsmål. Det har bland annat gjort att nyttan av ökad produktion inte har bedömts mot ökad miljönytta när politiker och myndigheter har fattat sina beslut. Det är kontraproduktivt eftersom en ökad svensk livsmedelsproduktion inte bara skapar tillväxt utan även hjälper oss att nå Sveriges miljömål. I jämförelse med konkurrentländerna är vår produktion klimateffektiv med ett stort mått av miljöhänsyn och hög djuromsorg. Ytterligare en aspekt är att vi måste kunna upprätthålla en pålitlig produktion av livsmedel för att klara en krissituation.

Sverige behöver producera mer - inte mindre mat för klimatet, jobben och miljön. Med ett tydligt tillväxtmål som klubbas av riksdagen skulle vi få en tydlig ambitionsinriktning för den svenska livsmedelssektorn som alla kan ha i ryggen i det fortsatta arbetet. Nu vill vi se politisk handlingskraft och förslag som är långsiktiga och som står sig över mandatperioderna. Annars kommer de senaste decenniernas utveckling där den svenska livsmedelsproduktionen förlorar marknadsandelar att fortsätta.

Nyheten om Findus kom samma dag som den parlamentariska landsbygdskommittén presenterade sitt förslag på hur vi kan utveckla och ta tillvara de resurser och den enorma potential som finns runt om på landsbygden. Utflaggning av fina varor och genuin kunskap går helt på tvärs mot kommitténs budskap att människor ska kunna bo och driva företag på landsbygden. Den rimmar också dåligt med en framsynt livsmedelsstrategi. Det är inget annat än ren kapitalförstöring. Så landsbygdsminister Sven-Erik Bucht - nu är det dags att leverera och gå från ord till handling.

Åsa Odell, vice ordförande LRF