Stenåldern tog inte slut för att det tog slut på stenar. Paradigmskiftet uppstod för att en ny teknologi och nya tillverkningsmetoder fanns på plats. Nu står världen inför ytterligare ett paradigmskifte. Om FNs klimatmöte i Paris resulterar i ett bindande klimatavtal kommer näringslivet att få starkare incitament att skapa klimatsmarta produkter, fasa ut det fossila och ersätta det med förnybara alternativ. Här sitter Sveriges bönder på lösningarna och rätt hanterat ger detta vårt land möjlighet att gå i bräschen för att ställa om till en biobaserad ekonomi. För oss bönder var det självklart att skriva under regeringens deklaration om ett fossilfritt Sverige. Men en deklaration flyttar inga berg.

Jord- och skogsbruk är unika sektorer. De är en del av det naturliga och biologiska kretsloppet.  Genom produktion i de gröna näringarna och brukande av skogen finns möjlighet att lagra mer koldioxid  i mark och skog. En ökad produktion av bioråvara binder mer koldioxid, ger en ökad tillväxt i skogen och mer biomassa. Något som kan nyttjas för långlivade biobaserade produkter, kemikalier, förnybar energi och biodrivmedel. Att bygga hus av trä binder och lagrar koldioxid under en lång tid men det gör inte hus av stål och betong. Tar vi vara på våra naturresurser kan Sverige ha en fortsatt stark ekonomi som skapar jobb och tillväxt - samtidigt som vi bidrar till att begränsa klimatförändringarna globalt.

Det här är möjligheter som förpliktigar. Men för att ett paradigmskifte ska bli verklighet behöver vi en politik som väljer det förnybara. Tyvärr ser vi inte det idag. 

I LRF är vi stolta över att vara en av de organisationer vars medlemmar faktiskt kan erbjuda en fossilfri framtid. Vi är stolta över att vi inte bara talar om det utan också gör något.  Men för att Sveriges bönder  ska våga ta nästa steg och satsa och göra skillnad behöver vi:

  1. Ett tydligt svenskt klimatmål som stimulerar utvecklingen till en fossilfri framtid och en biobaserad ekonomi. Vi vill  att jord- och skogsbruket ses som en självklar del i en strategi för att nå målet.
  2. Lagar, skatter och regler som stödjer innovationer inom biobaserad näringsverksamhet. I dag förblir klimatsmarta investeringar ogjorda på grund av brist på långsiktig politik. Detta är tydligt vad gäller satsningar på exempelvis biodrivmedel.  
  3. En nationell livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram som ger konkurrenskraft att producera mer för svenska och utländska marknader på ett miljömässigt, hållbart sätt.

Klimatfrågan kan inte lösas genom att fokusera på enbart en fråga eller sektor. Framöver måste vi hitta sätt att samarbeta för att inte framtida miljö- och klimatpolitik ska riskera att flytta produktion och klimatpåverkan till andra länder. Utan lönsamma lantbruksföretag i Sverige kan vi varken  producera mat, förnybar energi eller bioråvara. Ska vi kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle måste vi inse att vi är beroende av ett livskraftigt jord- och skogsbruk.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF