Tillväxtplan för de gröna näringarna

Tillväxtplanen är en mall för att presentera de gröna näringarnas bidrag i kommunen. Den tar även upp en rad frågor som påverkar förutsättningarna för tillväxt hos LRF-medlemmars företag i kommunen.
Tänk på att anpassa planen efter era lokala förutsättningar.
Tillväxtplanen avslutas med ett exempel och en mall till handlingsplan.
Där kan kommungruppen, i samarbete med kommunen, ange några särskilda områden att arbeta med, konkreta aktiviteter och åtgärder som ska göras, vem som är ansvarig samt när det ska göras.
Behöver kompletteras med uppgifter från statistikmaterialet Kommunfakta.

Mall tillväxtplan för de gröna näringarna. (pptx)

Förutsättningar för tillväxt i de gröna näringarna

Dokumentet lyfter fram ett antal sakområden som påverkar förutsättningarna för att driva företag inom de gröna näringarna, och där kommunen själv kan påverka förutsättningarna. I anslutning till varje sakområde preciseras även ett antal punkter som är viktiga att kommunen tänker på. De kan fungera som fördjupning till presentationen "Tillväxtplan för de gröna näringarna".
Dokumentet gör inte anspråk på att täcka allt som är viktigt i alla kommuner. Lokala förutsättningar bör naturligtvis också tas med.

Förutsättningar för tillväxt i de gröna näringarna. (pdf)

Motion om tillväxtplan för de gröna näringarna

Genom att få kommunpolitiker ni har kontakt med att motionera om att kommunen ska ta fram en tillväxtplan för de gröna näringarna, kan frågan komma att drivas av kommunen själv. Det är då viktigt att kommungruppen är alert och kan stötta och hjälpa kommunen i arbetet, så att den verkligen drar åt rätt håll.
Förslaget till motion ska ses som just ett förslag och inspiration. Särskilda förutsättningar i er kommun bör naturligtvis tas upp i motionen så att den blir så välanpassad som möjligt för era förhållanden. Motionen behöver kompletteras med uppgifter från statistikmaterialet Kommunfakta.

Mall Motion om tillväxtplan för de gröna näringarna. (docx)

Medborgarförslag om tillväxtplan för de gröna näringarna

I kommuner som ger möjlighet för invånarna att lämna medborgarförslag kan en enskild person, till exempel från kommungruppen, föreslå att kommunen tar fram en tillväxtplan.
Detta exempel till medborgarförslag måste, liksom motionen ovan, anpassas efter förhållandena i er kommun. Förslaget behöver kompletteras med uppgifter från statistikmaterialet Kommunfakta.

Mall Medborgarförslag om tillväxtplan för de gröna näringarna. (docx)

Remissvar

Att svara på remisser är en viktig uppgift för kommungruppen.
Svaren tenderar ofta att fokusera på det som är negativt för de gröna näringarna i remissen och i värsta fall uteblir både uppskattning för positiva saker och förslag till alternativa lösningar. Denna mall är skapad för att kommungruppen i inledningen av sitt yttrande ska ge en kort beskrivning av LRF som organisation och de gröna näringarna i kommunen. Yttrandet uppfattas då som än mer förankrat i näringen vilket ger åsikterna en större tyngd.
Svaret behöver kompletteras med uppgifter från statistikmaterialet Kommunfakta.

Mall för remissvar. (docx)

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Att läsa igenom och ha synpunkter på en översiktsplan kan kännas som ett omöjligt uppdrag. Denna korta förklaring av vad en översiktsplan är och hur processen att ta fram den går till är bra allmänkunskap.
Sist i dokumentet finns en checklista som kan ge inspiration till vad kommungruppen kan tänka på när man skriver sitt yttrande på översiktsplanen.

Kommunens planering och möjligheten att påverka. (pdf)

Kommungruppspresentation

En kort presentation av kommungruppen, dess uppdrag och ledamöter är ett bra verktyg för att etablera relationer med politiker och/eller kommunala tjänstemän.
Denna mall ger också plats för lite statistik om de gröna näringarna i kommunen. Presentationen behöver kompletteras med uppgifter från statistikmaterialet Kommunfakta.

Mall kommungruppspresentation (docx).

Näringsverksamheter – kommunnivå 2013

Här har vi slagit ihop de 63 näringsverksamheter som LRFs medlemmar bedriver. Våra medlemmar bedriver i 19 olika kategorier för att få ett mer utslagsgivande resultat om olika produktion. Dokumentet innehåller Sveriges samtliga kommuner.
För att se uppgifterna för din kommun, öppna dokumentet och följ instruktionen på den första fliken. Statistiken är den som finns i LRFs medlemsregister.

NV – kommunnivå 2013 (xlsx)

Indelning NV - MMR

Dokumentet visar vilka näringsverksamheter som slagits ihop för att få de 19 kategorier som redovisas i dokumentet "NV – kommunnivå".

Indelning NV – MMR. (xlsx)

Kommunfakta 2014

I detta dokument finns bland annat statistik på sysselsättning och omsättning per kommun. I vissa kommuner är det för få företag, de uppgifterna är då sekretesskyddade.

Kommunfakta. (xlsx)

Lista livsmedelsföretag i Sverige

Listan innehåller allt som klassas som livsmedel, t.ex. chokladtillverkning, godistillverkning, konditorier, chark, kaffetillverkning mm.
Listan kan ge en viss överblick över vad som finns i kommunen, men använd den med omdöme, många av företagen som listas har verksamhet som kanske varken ligger nära, eller gynnar de gröna näringarna i kommunen.

Lista livsmedelsföretag i Sverige. (xlsx)

Länsstatistik

Viss statistik går inte att bryta ner på kommunnivå med bibehållen kvalitet.
I mappen finns rapporter om jord och skogsbrukens betydelse uppdelat per län.

Statistik för Allmän jord- och skogsbrukets betydelse. (pdf)

Länsstastistik för Blekinge. (pdf)
Länsstastistik för Dalarna. (pdf)
Länsstastistik för Gotland. (pdf)
Länsstastistik för Gävleborg. (pdf)
Länsstastistik för Halland. (pdf)
Länsstastistik för Jämtland. (pdf)
Länsstastistik för Jönköping. (pdf)
Länsstastistik för Kalmar. (pdf)
Länsstastistik för Kronoberg. (pdf)
Länsstastistik för Norrbotten. (pdf)
Länsstastistik för Skåne. (pdf)
Länsstastistik för Stockholm. (pdf)
Länsstastistik för Södermanland. (pdf)
Länsstastistik för Uppsala. (pdf)
Länsstastistik för Värmland. (pdf)
Länsstastistik för Västerbotten. (pdf)
Länsstastistik för Västernorrland. (pdf)
Länsstastistik för Västmanland. (pdf)
Länsstastistik för Västra Götaland. (pdf)
Länsstastistik för Örebro. (pdf)
Länsstastistik för Östergötland. (pdf)

Effektiv dialog

Denna broschyr är skapad för att hjälpa såväl lantbrukare som tillsynspersonal att veta hur den andra parten tänker och agerar vid ett tillsynsbesök.
Sprid den till alla i kommunen som jobbar med tillsyn inom de gröna näringarna.

Effektiv dialog. (pdf)

Ta kontroll över kontrollen

Handfasta råd för lantbrukaren då man har besök av kontroll-/ tillsynspersonal. Även lite bakgrund till kontrollantens uppdrag och dennes rättigheter och skyldigheter.

Ta kontroll över kontrollen. (pdf)

Miljöbalkstaxor kommuner

Konkreta tips hur kommungruppen kan arbeta med frågan om den kommunala avgiften för miljötillsynen. Avgiften är ingen skatt utan ska kopplas till en motprestation från kommunens sida.

Miljöbalkstaxor kommuner. (pdf)

Kontakt

Anders Drottja, Krisberedskapsansvarig, Samordnare kommun- och omsorgsgrupper
Telefon: 08-787 50 10
E-post: anders.drottja@lrf.se