Detta är stadgemässigt helt korrekt så länge regionstämman beslutar om en nivå som är lägre än vad riksförbundsstämman beslutat.
Så här är lydelsen i normalstadgan för regionförbunden, i en kommentar till § 7, om regionstämman:

Kommentar: De ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer som fastställs av regionstämman får inte beloppsmässigt överstiga, men väl understiga, belopp som beslutats av riksförbundsstämman eller i vissa fall av riksförbundsstyrelsen.

För att stimulera användandet av energisnåla bilar med låg klimatpåverkan gäller nya milersättningsregler från 1 januari 2010. Här kan du ansöka både om högre milersättning och ladda ner reseräkningen.

De nya milersättningsreglerna för förtroendevalda inom LRF är ett stämmobeslut och gäller från 1/1 2010.Syftet är att åstadkomma en modell för milersättning som stimulerar användandet av energisnåla bilar med låg klimatpåverkan och därmed minska LRFs totala CO2-utsläpp.
Observera att regionstämman kan ha beslutat om lägre nivåer i enlighet med vad som anges i inledningen.

Bilar som drivs med förnybara drivmedel får högst ersättning (40 respektive 38 kr/mil) och bilar med låg bränsleförbrukning, utsläpp <130 g CO2/km, får en högre ersättning än övriga diesel- och bensinbilar. Ingen får dock lägre ersättning än 28 kr/mil. För att stimulera samåkning utbetalas ett samåkningstillägg.

Ansökan skickas in av förtroendevald till sitt regionkontor:

För att få en högre milersättning än 28 kr måste en ansökan samt en kopia på registreringsbevis från Vägverket skickas in till regionkontoret. Timarvodet för förtroendevalda är från och med 1 januari 2014 är 211 kronor.