Ordförandens uppgifter:

 • Leder och fördelar avdelningens arbete. Att delegera arbetsuppgifter leder dock ofta till ett större engagemang i styrelsen och bland medlemmar än om ordföranden sköter det mesta själv.
 • Vanligtvis avdelningens ansikte utåt.
 • Ser till så att de beslut som fattas blir genomförda.
 • Ansvarar för att möten och sammanträden kommer till stånd.
 • Deltar i förtroendevaldakonferenser eller delegerar så att avdelningen är representerad.
 • Förmedlar information från regionen till övriga styrelsen.
 • Ser till så att styrelsen tar fram förslag till verksamhetsplan.
 • Tar kontakt med valberedningens sammankallande och informerar om när och var årsmötet kommer att hållas. Ordföranden rekommenderas att bjuda in valberedningen till något styrelsemöte.

 

Sekreterarens uppgifter:

 • Skriver och ansvarar för att avdelningens handlingar, till exempel protokoll och årsmötes-handlingar, förvaras och arkiveras på lämpligt sätt.
 • Skriver avdelningens verksamhetsberättelse.
 • Är normalt den som fyller i och skickar in valrapport och övriga handlingar efter årsmötet. (Uppdaterar kontaktuppgifter gällande e-postadresser och mobilnummer)

Kassörens uppgifter:

 • Har det övergripande ansvaret för avdelningens ekonomi.
 • Upprättar resultat- och balansräkning.
 • Tar fram förslag till budget.
 • Sköter bokföringen samt förvarar handlingar och verifikat på ett säkert sätt.

Revisorernas uppgifter:

 • Läser styrelsens protokoll löpande under hela året.
 • Förvissar sig om att handlingar och verifikat förvaras på ett säkert sätt.
 • Granskar att protokollförda beslut är verkställda.
 • Granskar avdelningens kassa och redovisning inför årsmötet.
 • Skriver revisionsberättelse.

Valberedningens uppgifter:

 • Följer styrelsens arbete under året.
 • Bedömer vilka kompetenser styrelsen behöver för att möta avdelningens utmaningar. (En nyckel till framgång är att de förtroendevalda representerar olika medlemsgrupper och har en god spridning vad avser ålder och kön.)
 • Arbetar fram förslag till ledamöter för att forma styrelsen till ett lag.