Vad gör LRF för mig som personmedlem?

Genom ditt medlemskap är du med och stödjer LRFs arbete för en livskraftig landsbygd, ökad tillväxt inom de gröna näringarna och ett hållbart samhälle. Som personmedlem kan du också delta i lokalavdelningens verksamhet och vara med och påverka både utvecklingen i bygden och LRFs verksamhet. Du bidrar bland annat till:

  • bättre infrastruktur och service på landsbygden
  • stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet för Sveriges bönder
  • ökad produktion av svensk, närproducerad och ekologisk mat
  • ökad produktion av förnyelsebar energi
  • fler gröna upplevelser på landsbygden
  • god djurhållning
  • viltstammar i balans

Vilka förmåner ingår i LRF-medlemskapet?

I medlemskapet ingår tidningen Land med Land Lantbruk och Skogsland. Tidningarna kommer i brevlådan varje vecka och är värda 1 799 kronor om året.

I medlemskapet ingår också en baslivförsäkring. Vid ett dödsfall ger LRFs baslivförsäkring ett engångsbelopp till dina efterlevande och pengarna är helt skattefria. Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor till och med den försäkringsperiod då du fyller 65 år. Från och med den försäkringsperiod du fyller 66 år är försäkringsbeloppet 10 000 kronor. Detta gäller om du tecknar medlemskapet före 70 års ålder och har varit medlem i mer än 5 år.

Vilka försäkringsförmåner gäller för personmedlemmar?

Säker Person är ett försäkringspaket som LRF tagit fram i samarbete med Länsförsäkringar och som är särskilt anpassat för oss som bor eller arbetar på landsbygden. Du kan köpa hela försäkringspaketet eller bara de delar som passar dig.

Med Säker Person kompletterar du grundskyddet i LRFs baslivförsäkring, som ingår kostnadsfritt i medlemsavgiften till LRF.

Om du som medlem har barn under 7 år kan du teckna en barnförsäkring på 30 prisbasbelopp i Säker Person. Försäkringen är kostnadsfri första året.

I samarbete med Länsförsäkringar erbjuder LRF alla nya medlemmar en kostnadsfri försäkringsgenomgång samt tre månaders kostnadsfri försäkring inom LRF Medlemsförsäkring Säker Person.

LRFs medlemmar har tio procents rabatt på premien i Säker Person och som LRF-medlem kan du teckna olycksfallsförsäkring upp till 50 prisbasbelopp utan hälsodeklaration.

Vilka rabatter gäller för mig som personmedlem?

Som personmedlem kan du utnyttja ett 20-tal av LRF Samköps rabatter. Bland annat har du rabatt på flera bilmärken, Ahlsell, Akademibokhandeln, Beijer Bygg, K-Rauta, SJ med flera.

Kan jag välja bort tidningen Land och få en lägre medlemsavgift?

Tidningen Land med Land Lantbruk och Skogsland är LRFs medlemstidning och ingår i medlemsavgiften. Man kan välja bort tidningen, men det ger ingen lägre medlemsavgift.

Varför höjs medlemsavgiften?

2012 lyfte LRFs riksförbundsstämma diskussionen om organisationens framtida finansiering. För att även i framtiden kunna erbjuda största möjliga medlemsnytta behövs en långsiktig och robust finansiering av verksamheten. Inför beslutet om nytt avgiftssystem har LRF gjort ett omfattande analysarbete där hela organisationen, såväl förtroendevalda som tjänstemän har bidragit.

Varför kan man inte bara vara ideell medlem och betala 260 kr?

Det finns bara en medlemsavgift i LRF, men den består av två delar som har sin förklaring i skattelagstiftningen. Den ideella avgiften (260 kr) är inte avdragsgill i medlemmens företag, vilket gör att LRF försöker hålla den delen av medlemsavgiften så låg som möjligt. Serviceavgiften är däremot momspliktig och avdragsgill i medlemmens företag, vilket innebär en lägre kostnad för medlemmen.