Varför ersätts LRFs basolycksfallsförsäkring?

LRF vill erbjuda dig som är medlem i LRF ett så bra och prisvärt försäkringsskydd som möjligt. Basolycksfallsförsäkringen ger ett grundskydd vid olycksfall och var från början tänkt som ett komplement till andra olycksfallsförsäkringar. Det har emellertid visat sig att en del medlemmar trott att basolycksfallsförsäkringen ger ett bättre skydd än den gör. Vi har därför valt att ersätta den med en mer omfattande och modern olycksfallsförsäkring.

Den moderniserade olycksfallsförsäkringen kommer inte att ingå i medlemskapet. Men tack vare att LRF har många medlemmar kan vi förhandla ner priset så att du kan köpa försäkringen till ett förmånligt pris.

När ersätts basolycksfallsförsäkringen?

För dig som redan är medlem i LRF, eller blir det före 31 december 2014, gäller basolycksfallsförsäkringen fram till att du förnyar ditt medlemskap under 2015.

Om du går med i LRF efter den 31 december 2014 erbjuds du istället att köpa olycksfallsförsäkringen som ingår i Säker Person. Den motsvarar Moderniserad olycksfallsförsäkring, både när det gäller omfattning och pris. Dock skiljer sig försäkringsbeloppens storlek åt.

Vad omfattar den nya moderniserade olycksfallsförsäkringen?

Den moderniserade olycksfallsförsäkringen är betydligt bättre och mer modern än basolycksfallsförsäkringen. Försäkringen har ingen självrisk och du behöver inte göra någon hälsoprövning.
Försäkringen omfattar följande:

 • Medicinsk invaliditet - skattefritt engångsbelopp vid bestående fysisk skada.
 • Ekonomisk invaliditet – ekonomisk ersättning för inkomstförlust vid nedsättning av arbetsförmågan. (Gäller medlemmar t o m 66 år)
 • Läke- och resekostnader (schablonersättning)
 • Tandskadekostnader (upp till 5 år efter olycksfallstillfället)
 • Skadade kläder och glasögon (upp till 0,5 prisbasbelopp)
 • Övriga merkostnader (upp till 3,0 prisbasbelopp)
 • Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet (upp till 1,0 prisbasbelopp)
 • Psykologbehandling vid krishantering (upp till 0,25 prisbasbelopp)
 • Sveda och värk (schablonersättning)Vanprydande ärr (enligt ärrtabell)
 • Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfallsskada (1 prisbasbelopp)
 • Samtalsstöd (per telefon) - Kan vara vilken typ av samtal som helst, t ex rörande ekonomi, juridik, motion, matvanor, psykologiska besvär, problem med chef eller kolleger etc.


Försäkringsbeloppet, dvs det maximala belopp som invaliditeten beräknas på, är 12 prisbasbelopp för medlemmar t o m 66 år och 5 prisbasbelopp för medlemmar över 66 år. Prisbasbeloppet för 2015 kommer att vara 44 500 kr.

(Exempel: Bengt Andersson halkar och bryter benet. Han får kvarstående fysiska besvär. Invaliditeten fastställs till 10 procent. Invaliditetsersättningen blir då 12 prisbasbelopp x 44 500 kronor x 10 procent = 53 400 kronor.)

Vilka är de främsta fördelarna med Moderniserad olycksfallsförsäkring?

 • Prisvärd
 • Ingen hälsoprövning
 • Ingen självrisk
 • Schablonersättning för läke- och resekostnader samt sveda och värk ger enklare skadereglering och snabbare ersättning (Kvitton behövs inte).

Vad kostar Moderniserad olycksfallsförsäkring?

Tack vare att LRF har många medlemmar har vi kunnat förhandla fram ett förmånligt pris. Priset kommer under 2015 att vara 348 kronor för alla medlemmar oavsett ålder.

Vad händer om jag inte köper Moderniserad olycksfallsförsäkring?

Det är frivilligt att köpa Moderniserad olycksfallsförsäkring. Om du inte köper försäkringen bör du se till att du har någon annan olycksfallsförsäkring, så att du inte är oförsäkrad om olyckan är framme.

Hur gör jag om jag vill köpa Moderniserad olycksfallsförsäkring?

Du kommer automatiskt att få hem ett brev från Länsförsäkringar i samband med att du ska förnya ditt LRF-medlemskap under 2015. Om du vill köpa försäkringen är det bara att betala in beloppet som står på inbetalningskortet.

Vilka kan köpa Moderniserad olycksfallsförsäkring?

Alla som är eller blir medlemmar i LRF senast den 31 december 2014 kommer att få ett erbjudande från Länsförsäkringar om att teckna försäkringen i samband med förnyelsen av LRF-medlemskapet under 2015.

Varför kan inte jag som går med i LRF från 1 januari 2015 köpa Moderniserad olycksfallsförsäkring?

Du kan istället köpa den olycksfallsförsäkring som ingår i Länsförsäkringars koncept Säker Person. Den motsvarar Moderniserad olycksfallsförsäkring både när det gäller omfattning och pris. Dock skiljer sig försäkringsbeloppens storlek åt. Dessutom finns möjlighet att välja storlek på försäkringsbeloppet.

Vad händer om jag redan har en olycksfallsförsäkring?

Om du har flera olycksfallsförsäkringar och skulle drabbas av en olycksfallsskada som ger dig kvarstående fysiska besvär får du medicinsk invaliditetsersättning från samtliga olycksfallsförsäkringar. Det gäller också vid ekonomisk invaliditet, dvs nedsättning av arbetsförmågan, om din försäkringen täcker det. Det innebär att din totala invaliditetsersättning blir större ju fler olycksfallsförsäkringar du har. Om ärrersättning ingår i dina olycksfallsförsäkringar får du även den från samtliga.

Vad händer med baslivförsäkringen?

Baslivförsäkringen kommer även fortsättningsvis att ingå i LRF-medlemskapet med oförändrade villkor. Baslivförsäkringen börjar gälla efter fem års medlemskap om du var under 70 år när du blev medlem. Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor till och med 65 år, därefter är försäkringsbeloppet 10 000 kr.

Vilka fler försäkringsförmåner kan jag ta del av som medlem i LRF?


Säker Person
Prisvärda personförsäkringar i samarbete med Länsförsäkringar t ex:

 • Ett års kostnadsfri barnförsäkring. (Hälsoprövning krävs.)
 • Olycksfallsförsäkring (10, 20, 30, 40 resp 50 pbb)
 • Olycksfallsförsäkring för medhjälpare
 • Livförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Medhjälparförsäkring
 • Ersättarförsäkring

LRF Skogsförsäkring
Marknadens enda allriskförsäkring för skog. Med allriskförsäkring menas att försäkringen täcker alla skador som kan drabba din skog.
Förutom storm och brand täcker den till exempel betesskador, insekts- och svampangrepp, stöld, översvämning och snöbrott. Försäkringen ger ofta högre ersättning än andra skogsförsäkringar. LRF-medlemmar har rabatt på självrisken.

Försäkringsrådgivning vid större skada i samarbete med LRF Konsult.
Om du drabbas av en större skada kan du få hjälp av LRF Konsults försäkringsexperter. De har lång erfarenhet av att hantera stora och komplicerade skadeärenden som t ex brand, snöras och salmonella. Första rådgivningstillfället är kostnadsfritt för LRF-medlemmar.

Har du fler frågor?

Kontakta LRF Medlemsservice på 020-44 44 33 eller medlemsservice@lrf.se.

Förklaringar:

Medicinsk invaliditet =Skattefritt engångsbelopp vid fysisk bestående skada.

Ekonomisk invaliditet = Ekonomisk ersättning vid skada som medför nedsättning av arbetsförmågan, helt eller delvis (ersätter inkomstförlust)

Försäkringsbelopp = Det belopp som ligger till grund för beräkning av fastställd invaliditet.