Martin Moraeus, ordförande i LRF Dalarna konstaterar att det är svårt att dra allt för långtgående slutsatser av en enskild undersökning, men att det är tydligt att nöjdheten har minskat om man ser till ett riksgenomsnitt. Att Dalarna har lyckats behålla en hög andel nöjda medlemmar tror han har flera orsaker.

– Vi har försökt att synas, både redaktionellt och på debattsidor i frågor som berör våra medlemmar. Och vi har varit tydliga i våra kärnfrågor, till exempel äganderätten, säger han.

Inget självändamål

– Givetvis är det viktigt att medlemmarna är nöjda med LRF, men det är inget självändamål. En intresseorganisations framgång bör mätas i hur väl medlemmarnas intressen tillgodoses. Vi är långt ifrån nöjda och mycket arbete återstår. Ägande- och brukanderätten är ständigt hotad och här ser jag att vi har enorma utmaningar framför oss.

Regionstyrelsen arbete med Vision 2020, som han beskriver som en offensiv för primärproduktionen, tror han också är något som medlemmarna kan ha uppskattat. Och dessutom har styrelsen lagt arbete på att förklara bakgrunden till LRF 2015, som bland annat innebar avgiftshöjningar och ett nytt system för uträkning av medlemsavgiften.

Oförändrat från 2014

Just LRF 2015 är det som antagligen varit orsaken till att nöjdheten med LRF minskat kraftigt jämfört med förra året, då rikssnittet var 70 %.  Där låg då också Dalarna, som alltså gått oberörd genom medlemsreformen, enligt Ipsos Marketings statistik.

LRF har sedan flera år tillbaka genomfört en medlemsundersökning för att se hur nöjda medlemmarna är inom olika delar av organisationen. Den senaste gången undersökningen genomfördes var 2014.

Syftet med undersökningen är att mäta nöjdheten för olika kundgrupper och regioner. Dessutom följs olika verksamhetsdelar upp och värderas också utifrån vilken betydelse de har för att driva nöjdheten bland LRFs medlemmar.

Påverkar LRFs verksamhetsplanering

Undersökningen används dels för att följa upp och sätta mål för ”Nöjd Medlem”, dels som underlag för att skapa strategier för att nå uppsatta mål. Resultaten för undersökningen ligger också till grund för LRFs årliga verksamhetsplanering. 

Intervjuerna genomfördes från början av januari till början av mars 2015. De som svarat har fått ett antal trisslotter, en gåva till We Effect eller tre nummer av en tidning från LRF Media.

1 678 svarade

Ipsos har utgått ifrån ett bruttourval på 5 219 medlemmar. Detta bestod av runt 300 slumpmässigt utvalda personer från var och en av LRFs 17 regioner. Totalt svarade 1 678 personer.

Svarsfrekvensen för de enkäter som skickades ut var 37%.