– Det som är mest problematiskt i Dalarna är kravet på ekologiskt funktionella kantzoner på 20-30 meter på var sida om i princip alla vattendrag och sen rivningarna av alla vattenhinder, säger Pirjo Gustafsson,  ansvarig för vattenfrågor på Dalarna-Gävleborgs LRF-kontor.

Dikesflödena kan påverkas

Enligt EUs Vattendirektiv ska medlemsländernas vatten återställas till så nära ursprungligt skick som möjligt och det innebär bland annat att fiskarna ska få tillbaka sina vandringsleder. När flödena öppnas kan vattennivåerna i åkerdikena stiga så mycket att de förlorar sin funktion och måste grävas om. Och de ekologiskt funktionella kantzonerna kan få effekten att inget alls blir kvar att bruka på en del mindre åkrar.

”Enligt vår uppfattning så tål inte jordbruket i  Dalarnas län ytterligare pålagor som påverkar lönsamheten”, skriver LRF Dalarna i sitt remissyttrande och förordar i stället fortsatta frivilliga åtgärder via Greppa Näringen, som LRF, länsstyrelserna och Jordbruksverket står bakom.

Under rubriken Relaterat här till höger kan du läsa LRF Dalarnas remissvar till Vattenmyndigheterna. Den absoluta merparten av Dalarna tillhör Bottenhavets vattendistrikt.

Du kan läsa mer om LRFs arbete med vattendirektivet här.