Vattenmyndigheterna kommer att backa i sina förslag till åtgärder i vattendirektivets nästa cykel.  De sakliga argumenten och engagemanget från LRFs medlemmar, kommungrupper och lokalavdelningar har varit betydelsefulla.

Samråden med länsstyrelserna och Vattenmyndigheten blev möten med bra diskussioner. Tjänstemännen ville verkligen lyssna på LRF-medlemmarnas synpunkter. Och det märks i länsstyrelsernas remissvar.

Resurserna räcker inte

Man påpekar bland annat att åtgärderna som rör länsstyrelserna verksamhet är resurskrävande och inte på långa vägar kan genomföras med de resurser som man har i nuläget.  

Man påtalar på samma sätt som LRF  att det saknas en analys av hur resursfrågan ska lösas och en konsekvensanalys av vad olika prioriteringar (mellan åtgärder) får för effekt.

Frivillighet bättre

Länsstyrelsen  i Dalarna är inte förtjust i föreskifter som  styrmedel utan vill i stället ha stöd till aktiviteter som görs frivilligt, på det sätt som redan görs i dag till exempel via Greppa Näringen.

Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg är inte heller för strukturkalkning och kalkfilterdiken, som en generell åtgärd eftersom de är oprövade åtgärder i Sverige. Om  skyddszonerna skrivs att de inte är särskilt kostnadseffektiva och det är därmed viktigt att dessa läggs där de ger mest nytta.

Dalarna är inte Skåne

Många diskussioner har rört de ekologiskt funktionella kantzonerna. Länsstyrelsen Dalarna skriver bland annat. att det är viktigt att det tas fram ett beslutsunderlag som är relevant för de olika delarna av landet. I Dalarna som har ca 2% åkermark skiljer sig förhållandena mycket från dem som gäller i till exempel Skåne, där andelen åkermark är betydligt större.

För att i inledningsskedet undvika att riskera att låsa fast sig i dåligt genomtänkta och oprövade regler är det fördelaktigt om man kan göra införandet med stöd och inte med föreskrifter.

Alla förändringar inte dåliga

 Formuleringen om att få bukt på fysiska förändringar i skogs- och jordbrukslandskapet antyder att fysiska förändringar alltid är av ondo. Många av de höga biologiska och kulturella värden som finns i odlingslandskapet bygger på att man tidigare gjort fysiska förändringar i miljön.

Regeringen kommer att ompröva Vattenmyndigheternas förslag, dock endast de områden som lämnat till omprövning.

LRF får inte slappna av helt utan det är läge att fortsätta dialogen i positiv ton till exempel att kommungrupper bjuder in politiker till fältträff för att visa hur vår verklighet och verksamhet kan påverkas av olika förslag.

Läs mer här!

                                            Pirjo Gustafsson, företagsutvecklare
                                             LRF Dalarna och LRF Gävleborg