Jägareförbundet rekommenderar viltvårdsområden med bland annat vildsvin på markerna att på årsmötet ta ett beslut som möjliggör gemensamhetsjakt-områdesjakt på vildsvin och rovdjur.

Formulera er så här:

Stämman beslutar, med stöd av lag om viltvårdsområden 2000:592, att jakt på björn, lo, varg, järv samt vildsvin får bedrivas som gemensamhets- och områdesjakt inom …………… VVO under begränsad, av myndighet,  beslutad jakttid då detta uppenbart behövs för att begränsa skador förorsakade av dessa viltarter.

Lagtexten som formuleringen tar fasta på finns i lag (2000:592) om viltvårdsområden och lyder:

24 § I den utsträckning det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmelser om jakttider och om tillstånd till jakt får en viltvårdsområdesförening vidare besluta om områdesjakt och gemensamhetsjakt efter björn, järv, varg, lo och vildsvin om det uppenbart behövs för att begränsa skador av sådant vilt.

Även dessa paragrafer har betydelse:

20 § I fråga om rösträtt och beslut på föreningsstämman gäller, om inte annat följer av särskild bestämmelse i denna lag,

1. att rösträtt i frågor som avses i 23-25 och 27-29 §§ tillkommer endast medlemmar som är fastighetsägare, som därvid har en röst vardera, om inte någon sådan medlem begär att röstetalet i stället skall beräknas efter fastighetens areal

21 § En viltvårdsområdesförenings beslut enligt 23-25 och 27-29 §§ skall fattas på en föreningsstämma.