Ett 50-tal förtroendevalda samlades på Västerbergs Folkhögskola i Storvik för att lyssna på föredrag bland andra av LRFs äganderättsexperter Åsa Hill, Björn Galant, Sofia Lindblad och vår egen Ida Nyberg.

– Det här är en kick-off för den satsning vi vill göra på kommungrupperna, inledde LRF Dalarnas ordförande Martin Moraeus, och berättade att medel har avsatts för just detta ändamål i verksamhetsbudgeten för 2016. I stället tas nu i Dalarna och i Gävleborg arvodena bort för ombuden till regionförbundsstämman, såsom det är i många andra regioner.

– Vi känner att ni är en resurs som vi kan utnyttja mer och därför vill vi satsa på er.

Åsa Hill, Björn Galant, Sofia Lindblad och Ida Nyberg (femma från vänster) deltog i kommungruppskonferensen.

LRFs äganderättsenhet har som bekant förstärkts med fem regionala experter, där då Ida Nyberg ansvarar för hela Norrland inklusive Dalarna. På riks finns ytterligare fem experter i ”ägande- och brukanderättsgruppen”. Experterna kan ge råd, faktabakgrund, förmedla kontakter, hjälpa till med remissvar, följa med på myndighetsbesök, hålla i riktade utbildningar, delta i seminarier med mera. Däremot kan de inte agera ombud eller driva enskilda frågor för en medlems räkning.

Söker principmål

Men det de också kan, och gärna vill göra, är att hitta principmål. Just nu söker de ett principmål när det gäller markägare som fått nyckelbiotoper registrerade på sin skogsmark utan att Skogsstyrelsen avsatt ett biotopområde och betalat ut ersättning. Vid ett principmål ger LRF ett ekonomiskt stöd till den juridiska processen, eftersom ett klarläggande av rättsläget är av intresse för många av LRFs medlemmar.

Ida Nyberg har fått skoter- och terrängkörning, allemansrätt och rennäring som sina specialistområden och berättade om de lagar och regler som gäller. Uppmaningen till de församlade när det gäller skoterkörning var: Även om du inte tror att polisen kommer att göra något så ring och anmäl! Ju fler som hör av sig om ett problem desto större chans att även polisen kommer att uppleva det som ett - och förhoppningsvis prioritera åtgärder i sin budget.

Började i Mo 2012

Äganderättsexperten Björn Galant känner många igen efter tidigare besök i regionen. Han var väldigt nöjd med att regeringen 30 september tillsatte en utredning om hur möjligheterna att avlägsna otillåtna bosättningar kan förbättras. 30 maj ska den vara klar.

– Det började borta i Mo i Söderhamn 2012, när LRF Gävleborgs dåvarande ordförande Jan Thorén drog ihop till en samling om problemet med bärplockarläger. Situationen var helt orimlig, berättade han.

Han medgav att de bosättningar med tiggare som därefter skett kring storstäderna har gjort problemet angelägnare för fler.

– Men det var LRF som drev frågan från början och nu är markägarnas problematik med bärplockarläger med, sa Björn Galant inte utan stolthet och med beröm till de regionala samarbetspartners han haft under resans gång och han påpekade att det är precis som med bärplockarlägren i Dalarna och Gävleborg det är tänkt att den nya, regionala äganderättsförstärkningen ska fungera.

Anders Forsbäck och Anette Einarsson från Ovanåkers kommungrupp deltog i konferensen.

Sofia Lindblad, med ansvarsområdena infrastruktur och landsbygd på sin lott, berättade om den stora bredbandssatsningen på 3,25 miljarder 2014-2020 ur EUs landsbygdsprogram.

– Pengarna kom fram sent i förhandlingarna med förra regeringen. EU tycker att det här är en kostnad som vi borde ha stått för själva och LRF har också varit emot eftersom vi anser att pengarna i landsbygdsprogrammet ska gå till jordbruk.

Koordinatorer kan hjälpa till med fiber

Hon tipsade om de regionala bredbandskoordinatorerna som kommer att finnas på länsstyrelserna för att ge tips och råd till de bygder som bestämt sig för att försöka gå samman om ett bredband. All aktuell information finns på Jordbruksverkets hemsida . Alla regionala kontakter sker via länsstyrelserna.  

I Dalarna och Gävleborg kan man få 60 procent av de faktiska kostnaderna i bidrag, vilket är lite mer än i många andra regioner där utbyggnaden kommit mycket längre.

– Men planeringsjobbet, som är drygt får man inget bidrag för, berättade Sofia.

Sök pengar från Leader!

Therese Sundberg från Leader Gästrikebygden, som tillsammans med Kia Olofsdotter från Leader Nedre Dalälven hade en punkt om Leader på programmet, kunde dock meddela att man där kommer att bevilja upp till 20 000 kronor för mobilisering av ortsbor för att skaffa bredband till byn.

Sundberg berättade också att det kommer att bli lättare än det varit att få pengar för mindre projekt ur Leaderpotten. Månadsskiftet januari-februari 2016 är det öppet för ansökan.

– Leader är ju en möjlighet för landsbygden. Det är inte något bara länsstyrelsen kan utnyttja. Ta klivet och börja utnyttja möjligheten, sa Lotta Zetterlund, som var ansvarig för dagens program.

Catharina Engblom från LRF Gävleborgs regionstyrelsen och Jonas Westman och Sven-Ulrich Ohlsson från kommungruppen i Söderhamn.

Vuxenskolan kan bistå

Hon passade också på att uppmana kommungrupperna att i högre utsträckning använda Studieförbundet Vuxenskolan, SV, till exempel för att administrera ett projekt eller hjälpa till att få till ett.

– Har ni en idé så använd SV som en länk för att kunna utnyttja Leader, sa hon.

Åsa Hill är en av experterna på LRF riks och hennes ämne var vilka rättigheter man har när man får ett kontrollbesök av en myndighet och vilka skyldigheter myndigheten har gentemot dig. Hon poängterade hur viktigt det är att ställa följdfrågor till inspektören, att ”ta kontroll över kontrollen”.

Rättvik bra exempel

Som ett bra exempel på myndighetsutövning lyfte hon Rättviks kommun, som sett till att de bara tar betalt för vad de levererat.

– De ser företag som en tillgång i kommunen och agerar därefter, berömde Åsa Hill.

Anna Lindberg, ordförande i Wessmansbygdens lokalavdelning, men också ansvarig för samhällsplanering i Ludvika kommun, gav tips om hur man i kommungruppen kan jobba med översiktsplaner.

– Många kommuner saknar kompetens när det gäller lantbruksfrågor och är bara tacksamma om någon tar kontakt, sa hon.

Mjölkbonden Malin Sundin (till höger), Orsa kommungrupp, lyssnade uppmärksamt på föredragen. Med i ryggsäcken hade hon första tryckta exemplaret av sin bok Spilld Mjölk.

 

Många frågor fick svar

Frågor hade samlats in vid dagens början och några dök upp under arbetets gång. Det handlade om rätten att sätta bom för en privat väg (”ja, om den inte uppbär statsbidrag”), statliga livsmedelsstrategin (”inte så mycket info att ge än”), skatter, avtal med kraftbolag, förhållandet mellan LRF och LRF Skogsägarna (”gott”), medlemskap i LRF för landsbygdsföretagare utan grön näring (”de är välkomna om de tycker att LRF driver frågor som är viktiga för dem”)och metoden att välja ledamöter till kommungrupperna (”den kanske behöver förfinas”).

Du kan ta del av de flesta föredragen via Power Points under rubriken relaterat upptill till höger på denna sida.