Lättnaden är stor inom LRF, inte minst i Dalarna och Gävleborg, där det lades ned ett stort arbete på att se vad åtgärderna skulle få för konsekvenser i olika delar av de båda regionerna. Många kritiska synpunkter samlades in till remissvaren.

Nu är hoppet att regeringen i sin överprövning av åtgärdsprogrammen lyssnar på LRF, som bland annat påpekat att de åtgärder som föreslås saknar finansiering.

Klokt, tycker Helena Jonsson

– Det är klokt agerat av regeringen att göra en överprövning av besluten om vattendirektivet. Det viktigaste är att få ett väl genomarbetat resultat som gynnar vattenfrågorna. Vattenvård måste gå hand i hand med ett lönsamt jordbruk, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

De fem vattenmyndigheternas delegationer ska fatta beslut om åtgärdsprogram i december. Nu blir det otydligt vilket värde deras beslut får i förhållande till regeringens överprövning. Beredning pågår i regeringskansliet.

"Rådgivning och utbildning bättre"

– Vägen till ett hållbart jordbruk och ett skyddande av våra vatten är inte ökade regler och begränsningar. Vi vill i stället att de viktigaste styrmedlen ska vara rådgivning, utbildning, forskning och lokal vattendialog, säger Helena Jonsson.

Sedan vattenmyndigheternas samrådsunderlag presenterades för ett år sedan har det frivilliga arbetet inom lantbruket gett nya resultat. På mjölkgårdar som fått miljörådgivning genom Greppa Näringen har fosforöverskottet halverats.