LRFs extrasatsning på fyra regionala äganderättsexperter och en tjänst till på rikskontoret (där det redan fanns fem),  presenteras på åtta orter i landet. Borlänge är en av dem. De hundra platserna på bygdegården var förbokade. Extrastolar fick ställas in för dem som slank in utan anmälan.

Björn Galant, som är samordnare för gruppen, var naturligtvis glad över uppslutningen, trots att det blev trångt. Men kanske ändå inte så förvånad:

– De senaste 15 åren har mer än hälften av motionerna till LRFs riksförbundsstämma handlat om äganderättsfrågor! berättade han.

Juristerna Dan Westerberg och Åsa Ohlsson från LRF Konsults falukontor deltog också i informationsmötet. De berättade om olika reservatsbildningar och vad som gäller för dem . Och underströk att markägaren får omkostnader för ombud ersatta av staten om en reservatsbildning blir aktuell. Du kan ta del av föredraget via Power Point-bilagan ersättning vid markintrång ovan till höger under rubriken "Relaterat".

Tre äganderättsexperter på plats

Tre av LRFs numera elva äganderättsexperter fanns på plats under kvällen. Förutom Björn Galant var det Ida Nyberg, i vars geografiska ansvarsområde Dalarna och Gävleborg ingår, och Carl von der Esch.

Björn Galant berättade om hur allemansrätten fungerar och gav några exempel på rättsliga prövningar, som visat bland annat att det inte är OK att hämta ett modellflygplan som störtat i en veteåker eller att låta 6 000 kanoter forsa ned för ett vattenfall på annans mark.

– ”Inte störa, inte förstöra” är huvudregeln, sa han, men påpekade att det inte alltid är så lätt för en stadsbo att veta när hen kan gina över en åker utan att förstöra.

Att allemansrätten inte omfattar något motordrivet fordon, känner de flesta till, samt att det finns undantag för bortforslande av vilt samt jord- och skogsbruk. Lika många är nog inte bekant med att man inte ens får nöjesköra på sin egen mark.

 

Carl von der Esch

Tysta arbetet viktigt

Carl von der Esch har en bakgrund på regeringskansliet och var duktig på att förklara varför LRFs tysta arbete är så viktigt.  Han berättade till exempel att en undersökning som presenterats i Bryssel samma vecka visade att 80 procent av EUs medborgare upplever att förlust av biologisk mångfald är ett stort problem och att 90 procent vill se ett starkare naturskydd och fler skyddade områden.

– Det hjälper inte att vi har världens bästa argument när politiker får se den här undersökningen. De agerar efter var de får flest röster och det fungerar så i alla andra frågor också, sa han.

Han visade vad som stod på Naturvårdsverkets hemsida under rubriken Biologisk mångfald: ”Det moderna jord- och skogsbruket har förstört många arters livsmiljöer”. Därefter visade han med statistik att antalet arter i Sverige inte alls minskat.

– Myndigheterna har en bild som inte alls stämmer med den som LRF och markägarna har, sa Carl von der Esch.

– Det man behöver är att vara en bra pedagog och förklara våra argument. Tyngdpunkten ligger på att få makthavarna att ändra sin syn. Det kommer att ta lång tid.

Delat upp ämnesområden

LRFs äganderättsgrupp har lagt upp en strategi för sitt långsiktiga påverkansarbete.  Den går bland annat ut på att skaffa sig en grundläggande bild av ett visst problemområdet, att söka dialog med andra som kan uppleva samma problem och att skaffa bra faktaunderlag. Ägandegruppen har också delat upp ämnen sinsemellan, så att var och en blir extra mycket expert på några få områden. På det sättet bygger man upp en både bred och djup kompetens i expertgruppen.

Tre fokusområden för äganderättsexperterna just nu är vattenfrågor, lägerboende och artskyddsförordningen, som i Sverige fått en mer långtgående formulering än i andra EU-länder.

Jan Tholerus, vice ordförande i LRF Dalarna, avslutade den välbesökta informationskvällen med att påminna publiken om alla de beslut som aldrig fattats tack vare LRFs långsiktiga påverkansarbete.

– Ett arbete som ni betalar  med era medlemsavgifter, avslutade han.