Behövs det ett bättre organiserat och genomtänkt samarbete mellan de gröna näringarna i Dalarna? Hur skulle det i så fall se ut? Vilka borde vara med och vem ska hålla i det hela?

Det var frågor som diskuterades på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 16 november. Och att döma av redovisningen som avslutade dagen så var alla medverkande, ett hundratal inklusive lärare och elever från skolan, positiva till idén.

Grupparbete

Delat projektledarskap

Det är LRF Dalarna och Skogsstyrelsen i Dalarna som gemensamt tagit på sig uppdraget att undersöka klustermöjligheterna för de gröna näringarna i Dalarna. Region Dalarna och Dalarnas länsstyrelse står för finansieringen. David Levrén från LRF och Ida Heurlin från Skogsstyrelsen delar på projektledarskapet.

– Skillnaden mellan ett nätverk och kluster är att i ett kluster har man enats om ett samarbete som ger det en legitimitet, sa David Levrén, som dessutom framhöll fördelarna med geografisk närhet mellan de samarbetande parterna.

- Geografiska avstånd påverkar möjligheterna till informationsutbyte och det är en utmaning för vår bransch att vi är utspridda. Många har inte möjligheten att flytta eftersom man är knuten till en naturresurs.

- Vi behöver hitta effektiva sätt att samverka och korta ner ”avstånden” på andra sätt. En tydlig gemensam organisation är ett sätt att minska avstånden. Om människor vet vem de ska vända sig till i olika frågor och om de vet var de hittar information, partners, experter, så minskas avstånden, anser David Levrén..

Inventerat gröna kluster i Sverige

Det arbete som David och Ida lagt ned har hittills ägnats åt att inventera och beskriva exempel på gröna kluster på andra håll i Sverige, till exempel Vreta kluster i Östergötland, och Torsta (Grönt centrum i Ås) i Jämtland. I båda fallen har de samarbetande föreningarna och organsiationerna också flyttat samman. Men det finns också exempel på kluster där man har kontor på olika håll bland de 16 exempel som kommer att beskrivas i förstudien.

Elever från naturbrukslinjen deltog i konferensen.

Tanken med konferensen i Rättvik var att projektet skulle få inspel från olika aktörer inom de gröna näringarna. Deltagarna kom från kommuner, länsstyrelse, ridsport, skog, jägare, LRF, fiskodling. Högskolan, lärare och elever från Stiernhööksskolans naturbrukslinje, andra skolor med flera, med flera.

Grupparbete

Efter att Ida och David presenterat projektet och forskaren Magnus Ljung från SLU (Statens Lantbruksuniveristet) i Skara gett några huvudpunkter för att diskutera klusterbildningar blev det dags för grupparbeten.

Magnus Ljung

Vid redovisningen framgick att ingen grupp var negativ inställd till mer organiserat samarbete inom de gröna näringarna. Och flera framhöll att det bästa vore om Region Dalarna vore huvudman för en grönt kluster i Dalarna. Någon tyckte också att LRF borde anta den utmaningen.

David Levrén och Ida Heurlin ska nu sammanställa det material de hämtat in under dagen.